Ochrana osobních údajů pro návštěvníky našich webových stránek

Vítejte na našich stránkách a děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými zákony týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména GDPR EU a země – konkretní platné zákony, které jsou pro nás relevantní.

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují komplexní informace o zpracování vašich osobních údajů společností Leadec Holding BV & Co. KG a vašich právech. "Osobními údaji" se rozumí informace, které lze použít k identifikaci fyzické osoby. Osobní údaje zahrnují zejména vaše jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu IP. Anonymní údaje jsou údaje, které neumožňují ustanovení žádného odkazu na subjekt údajů.

Odpovědný orgán (správce údajů) a správce ochrany údajů

Addresa

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Germany

Kontaktní informace

Tel.: +49 711 7841-0, fax: +49 0711 7841-160, e-mail: info@leadec-services.com 

Kontaktní informace na správce ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete prosím e-mail na adresu: dataprivacy.CZ@leadec-services.com nebo datenschutz@leadec-services.com 

Účel a právní báze pro zpracování údajů

Při zpracování vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení EU GDPR a český Adaptační zákon, jakož i veškerá další platná ustanovení o ochraně údajů. Právním základem pro zpracování údajů je zejména to, co vyplývá z čl. 6 EU GDPR. 

Jako odborníci v oblasti průmyslových služeb používáme vaše údaje k vytváření obchodních záležitostí, plnění smluvních a právních závazků, plnění smlouvy, nabízení výrobků a služeb a posílení vztahů se zákazníky, které mohou zahrnovat analýzu pro marketingové účely a přímou reklamu.

Váš souhlas také představuje požadavek na přípustnost podle Zákona o ochraně údajů. Budeme vás informovat o účelu zpracování údajů a vašem právu odvolat svůj souhlas. Pokud se souhlas také týká zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně o tom poukážeme v prohlášení o souhlasu (čl. 88 odst. 1 EU GDPR).

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu ustanovení v čl. 9 odst. 1 EU GDPR nastane pouze v případě, že je vyžadováno zákonem a není důvod se domnívat, že váš ochrany-hodný zájem na vyloučení zpracování převažuje nad ním (čl. 88 odst. 1 GDPR EU). V současné době zpracování údajů založené na oprávněných zájmech neprobíhá.

Povinnost poskytovat údaje

Pro stanovení, plnění a ukončení smlouvy a plnění příslušných smluvních a právních závazků jsou nezbytné různé osobní údaje. To platí také pro použití našich webových stránek a různých přístupných funkcí.

V některých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupněny podle právních předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tyto údaje nejsou dodány, není možné zpracovat dotaz nebo dosáhnout plnění příslušné smlouvy

Automatizované individuální rozhodování

V současné době nepoužíváme čistě automatizované zpracovací procesy pro rozhodování.

Kategorie údajů, zdroje a původ

Kontext určuje údaje, která zpracováváme: Závisí to například na tom, zda zadáváte dotaz v našem kontaktním formuláři, odesíláte dotaz nebo předkládate žádost o zaměstnání atd. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme také poskytovat informace na vhodných místech pro zvláštní zpracování situací, např. nahrávání aplikačních dokumentů.

Při návštěvě naší webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Název poskytovatelé internetové služby;
 • Informace o webových stránkach, ze kterých jste nás navštívili;
 • Použitý prohlížeč a operační systém;
 • IP addresa přidělena vaším poskytovatelém internetové služby;
 • Požadované soubory, objem přenesených údajů, stahování/vyexportované soubory;
 • Informace (včetně datumu a času) o obnovených stránkach získaných na naších webových stránkach.

Z důvodů technického zabezpečení (zejména ochrany před hackerskými pokusy) jsou tyto údaje uloženy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.f) EU GDPR. Nejpozději po sedmi dnech dochází k anonymizaci pomocí zkrácení adresy IP tak, aby nebylo možné vytvořit odkaz na uživatele. Věnujte prosím pozornost také samostatným informacím o používání nástrojů pro sledování webu a zásuvných modulů sociálních médií uvedených níže.

Když nás zkontaktujete s dotazem, shromaždíme a zpracujeme následující údaje:

Jméno, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa) a informace o vašich přáních a zájmech. Věnujte prosím pozornost samostatným informacím ohledně kontaktů s dotazy.

Pro reklamní účely používáme následující údaje:
Adresa a kontaktní údaje podle kampaně a komunikačního kanálu (pošta, e-mail, atd.). Dodržujte prosím níže uvedené samostatné informace o reklamě.

Příjemci údajů/kategorie příjemců údajů

V rámci naší společnosti zajistíme, aby vaše údaje získaly pouze ty osoby, které vyžadují vaše údaje k plnění smluvních a právních závazků. Přenos údajů v rámci skupiny je prováděn v souladu s platnými zákony; to platí i pro mezinárodní přenos údajů.

Kromě toho jsou naše oddělení podporována externími poskytovateli služeb při plnění úkolů. Smlouvy vyžadované v souladu se zákony o ochraně údajů byly podepsány v našem zastoupení se všemi poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje (zákazník, zúčastněná strana, zaměstnanec a žadatel).

Přenos do třetích zemí/záměr přenést do třetích zemí

Přenos údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor) probíhá pouze tehdy, pokud je to nutné pro plnění smlouvy, pokud je předepsáno zákonem nebo pokud jste nám poskytli souhlas. Zachování úrovně ochrany údajů je zajištěno především prostřednictvím příslušné smlouvy o ochraně údajů.

Osobní údaje jsou předávány jak externím poskytovatelům služeb, tak skupinám nebo přidruženým společnostem ve skupině společností, z nichž některé se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, např. v USA, Brazílii, Indii nebo v Číně. Přehled všech lokací Leadec najdete na naší domovské stránce.

Přenos třetím stranám

Vaše údaje předáme třetím stranám pouze v rámci právních ustanovení nebo s vaším souhlasem. V opačném případě nebudeme předávat vaše údaje třetím stranám, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost tak učinit (zveřejnění externím orgánům, jako jsou dozorčí orgány nebo příslušné orgány činné v trestním řízení).

Doba uchovávání údajů

Údaje uchováváme po dobu vyžadanou pro daný účel zpracování. Upozorňujeme, že řada požadavků na uchovávání vyžaduje další ukládání údajů. Platí to zejména pro povinnosti uchovávat v souladu s obchodním nebo daňovým právem (např. Obchodní zákonník, Daňový zákonník atd.).

V případě, že již nadále nebudou existovat žádné další povinnosti pro uchovávání údajů, po splnění účelu, jsou zpravidla vymazány. V opačném případě budou údaje uloženy delší dobu pouze v určitých případech, například pokud jste nám k tomu udělili povolení nebo pokud jsou požadovány informace jako důkazy v právních sporech. Vezměte prosím také v úvahu zákonné promlčecí lhůty, které mohou činit až 30 let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Bezpečný přenos vašich údajů

Provádíme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření pro optimální ochranu údajů, které jsme uložili před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní úrovně jsou průběžně kontrolovány a přizpůsobovány novým bezpečnostním normám ve spolupráci s bezpečnostními odborníky.

Výměna údajů z našich webových stránek anebo na naše webové stránky probíhá pomocí šifrování. Pro naše webové stránky nabízíme přenosový protokol HTTPS pomocí nejnovějších šifrovacích protokolů. Kromě toho nabízíme našim uživatelům šifrování obsahu pro kontaktní formuláře a pracovní aplikace. Mohou být použity také alternativní komunikační kanály (např. pošta).

Reklama

My v Leadec Holding BV & Co. KG bychom s Vámi rádi zůstali v kontaktu a posílali vám informace a nabídky týkající se našich výrobků, služeb, propagací, událostí a firemních zpráv. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli zaslat příslušné informace a nabídky v přípustné formě.

Pokud si přejete, aby k tomu nedochaázelo, máte právo kdykoli vznést námitky proti používání vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Pokud máte námitky, nebudeme již zpracovávat vaše údaje pro tento účel.

Můžete zaslat námítku v bezplatné neformální zprávě bez uvedení důvodů emailem na adresu datenschutz@leadec-services.com, dataprivacy.CZ@leadec-services.com nebo poštou na adresu Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Německo.

Vaše práva jakožto subjekt údajů

Tato práva jsou standardizována v článcích 15-22 EU GDPR. Zahrnují následující:

 • Právo na přístup (čl. 15 EU GDPR)
 • Právo na vymazání (čl. 17 EU GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 EU GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl.20 EU GDPR)
 • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 EU GDPR)
 • Právo vznést námitky proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás na adrese datenschutz@leadec-services.com nebo dataprivacy.CZ@leadec-services.com. Pokud máte jakékoli další dotazy ohledně zpracování údajů, použijte prosím také tento kontakt. Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu na ochranu údajů.

Právo na námitku

Pokud jde o právo na námitku, věnujte prosím pozornost následujícím skutečnostem: Když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli podat námitky proti tomuto zpracování údajů, aniž byste uvedli důvody. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou.

Pokud máte námitky proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem. Můžete bezplatně zaslat námitku v neformalní zprávě na adresu datenschutz@leadec-services.com nebo dataprivacy.CZ@leadec-services.com

Pokud zpracováváme vaše údaje k ochraně oprávněných zájmů, můžete k tomuto zpracování kdykoliv vznést námitky z důvodů vyplývajících z konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží ke vzniku, výkonu nebo obhajování právních nároků.

Cookies

V následující části popíšeme, jak funguje optimalizace webu mezi různými stránkami. Naše webové stránky používají tzv. cookies na několika místech. Tyto soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny a uloženy ve vašem zařízení.

Pomocí těchto souborů cookies můžeme analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. To nám umožňuje navrhnout obsah webových stránek podle potřeb návštěvníků. Soubory cookies nám také umožňují měřit efektivitu konkrétních reklam a umisťovat je například podle témat zájmů uživatelů. 

Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Používáme následující soubory cookies:

Cookies první strany:

Tyto cookies jsou přímo řízeny společností Leadec. V závislosti na účelu zůstanou trvale uloženy (tzv. trvalé soubory cookie, např. implementace odstupního práva) - i po ukončení běhu - nebo jsou smazány, když je prohlížeč uzavřen (tzv. sekčních cookies, která jsou platná pouze po dobu trvání běhu prohlížeče). 

Cookies třetí strany:

Tyto soubory cookie jsou řízeny poskytovateli třetích stran. Poskytovatelé třetích stran jsou poskytovatelé, kteří zobrazují bannerové reklamy, zejména pro Leadec, na jiných webových stránkách. Používají cookies, například k přenosu informací, které vám banner, který jste zobrazili, přivedl k prodeji (např. sledování konverzí).

Používáme takzvané dočasné / trvalé cookies, které jsou automaticky smazány po uplynutí daného času (obvykle šest měsíců) jsou automaticky použity. Tyto dočasné nebo trvalé soubory cookies jsou uloženy ve vašem zařízení a po uplynutí daného času se automaticky vymažou. Cookies od našich partnerských firem obsahují pouze pseudonymizované údaje, obvykle i anonymní údaje. Umožňují našim partnerům sledovat produkty, které jste si prohlíželi, pokud byly zakoupeny nějaké výrobky či prohlížené výrobky atd. Někteří naši reklamní partneři také zaznamenávají kromě informací na webových stránkách informace o stránkách, které jste navštívili dříve nebo výrobky, o které jste se zajímali. Tímto způsobem je možné zobrazovat personalizované reklamy. Tyto pseudonymizované údaje se nikdy nespojují s vašimi osobními údaji.

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Samozřejmě můžete také ručně deaktivovat, omezit nebo odstranit cookies ve vašem zařízení pomocí nastavení prohlížeče nebo pomocí softwaru.

Upozornění: Pokud deaktivujete cookies, pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

Profily uživatelů / Nástroj pro sledování webu

Etracker

Poskytovatel těchto webových stránek využívá, za účelem analýzy údajů o používání, služby společnosti etracker GmbH, Hamburg, Německo (www.etracker.com). Na těchto stránkách se používají soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu používání těchto webových stránek jejími návštěvníky, stejně jako pro zobrazení obsahu a reklam relevantních pro používání. Cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do zařízení uživatele. Soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, na základě kterých by bylo možné uživatele identifikovat.

Společnost etracker anonymizuje IP adresu co nejdříve a převádí přihlašovací jméno nebo ID zařízení na jedinečný klíč, podle kterého není možné vytvořit jakékoli spojení s konkrétní osobou. Společnost etracker jej nepoužívá k žádným jiným účelům, nekombinuje jej s žádnými jinými údaji, ani jej nepředává třetím stranám.

Údaje získané společností etracker jsou zpracovávány a uchovávány společností etracker z pověření poskytovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a řídí se proto přísnými německými a evropskými zákony a normami na ochranu osobních údajů. 

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) (oprávněný zájem) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší internetové nabídky a našich webových stránek. 

Proti uvedenému zpracování osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku za předpokladu, že se toto zpracování týká vaší osoby. Taková námitka pro vás nebude mít žádné nepříznivé následky.

Další informace o ochraně osobních údajů ze strany společnosti etracker naleznete na stránce www.etracker.com/datenschutz.

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a nákladově efektivní provoz našich on-line služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme na našich webových stránkách obsah nebo služby poskytovatelů třetích stran.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory umístěné v počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé využívají stránky. Informace generované cookies o vašem užití webu budou obecně předávány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V důsledku funkce anonymizace IP, která byla aktivována na tomto webu, společnost Google před přenosem zkrátí vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici

Sekce a kampaň končí po uplynutí určité doby. Ve výchozím nastavení sekce končí po 30 minutách nečinnosti a kampaně končí po uplynutí šesti měsíců. Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/analytics/terms/en.html a https://policies.google.com/?hl=en

Můžete zabránit ukládání těchto cookies výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. 

Můžete také zabránit předávání údajů generovaných pomoci cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu pro prohlížeč dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo při používání prohlížečů v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnosti předešli shromažďování údajů pomocí Google Analytics na této webové stránce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odstoupením se v zařízení uloží soubor cookie pro odstoupení. Pokud odstraníte cookies, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

Upozorňujeme, že na této webové stránce je do služby Google Analytics přidán kód "gat.anonymizeIp", který zajistí anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování). Používáme také službu Google Analytics k vyhodnocení údajů ze služby AdWords a DoubleClick cookies (viz Google AdWords a DoubleClick), stejně jako data z reklamních funkcí Google pro čistě statistické účely. Pokud tomu tak není, můžete jej deaktivovat prostřednictvím Správce předvoleb reklam ( https://www.google.com/settings/ads nebo  https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a je certifikována podle rámce EU-US Privacy Shield,  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Tag Manager

Tato služba umožňuje správu webových značek prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager implementuje pouze značky, což znamená, že cookie nejsou používány a osobní údaje nejsou zaznamenány. Google Tag Manager spouští jiné značky, které mohou zaznamenávat údaje. Google Tag Manager však tyto údaje nemá. Pokud byla na úrovni domény nebo cookie implementována deaktivace, zůstanou všechny sledovácí značky nadále deaktivovány za předpokladu, že budou implementovány pomocí Google Tag Manager.

Začlenění služeb a obsahu třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a nákladově efektivní provoz našich on-line služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme na našich webových stránkách obsah nebo služby poskytovatelů třetích stran.

Vždy to vyžaduje, aby poskytovatelé třetích stran tohoto obsahu dostávali IP adresu uživatelů, protože bez adresy IP by nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče. Pro zobrazování tohoto obsahu je proto vyžadována adresa IP. Pokoušíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat tzv. Pixelové značky (neviditelné grafiky, také známé jako "web beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Pixelové značky mohou být použity k vyhodnocení informací, jako pohyb návštěvníka na těchto webových stránkách.

Tyto informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkaz na webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání našich služeb online, jakož i jejich propojení s jinými prameny. 

Integrace videí přes YouTube

Na našich webových stránkach používáme videa z platformy YouTube od poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Videa byly vloženy do režimu s ochranou osobních údajů. Při vkládání videí s režimem ochrany soukromí soubor cookie, který zaznamenává chování uživatelů při personalizaci přehrávání videa, nebude nastaven. Režim s ochranou soukromí se však vztahuje pouze na zaznamenávání chování uživatelů, nikoliv na zobrazování reklam.

Při návštěvě našeho webu je vytvořeno ID zařízení v místním úložišti vašeho webového prohlížeče a uloženo i po skončení relace; při návštěvě našich webových stránek se také připojíte do sítě Google DoubleClick. Další operace zpracování dat mohou být také spuštěny při spuštění videa. Na to nemáme žádný vliv. Po přihlášení do služby Google budou vaše údaje přímo přiděleny vašemu účtu. Pokud nechcete, aby YouTube vytvořil odkaz na váš profil, musíte se před aktivací videa odhlásit. YouTube uchovává vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro reklamní a marketingové účely a / nebo pro navrhování svých webových stránek na základě potřeb uživatelů. Taková analýza se používá zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) k poskytování uživatelsky orientované reklamy a informování ostatních uživatelů o sociální síti vašich aktivit na našich webových stránkách. Máte právo zrušit vytvoření takového uživatelského profilu; musíte však kontaktovat YouTube k uplatnění vašeho práva. 

Odstoupení: https://adssettings.google.com/authenticated

Další informace o účelu a rozsahu shromážděných údajů a jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde jsou k dispozici další informace o vašich právech a volitelných nastaveních k ochraně vašeho soukromí: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Společnost Google také zpracovává vaš osobní údaje v USA a je certifikována podle Rámce ochrany soukromí EU-US https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webová stránka také obsahuje přehledné odkazy na webové stránky jiných společností. Vzhledem k tomu, že existují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na obsah. Proto také nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah. Příslušné stránky nebo provozovatelé jsou vždy odpovědní za obsah těchto stránek. V době propojení byly propojené weby prozkoumany pro případná a identifikovatelná porušení. Během propojení nebylo možné identifikovat žádný nezákonný obsah. Bez konkrétních důvodů podezření na porušení zákona však není možné průběžně sledovat obsah propojených stránek. Pokud se dozvíme o porušení, okamžitě odstraníme přidružené odkazy.

Informace o ochráně údajů v sociálních médiích

Společnost Leadec Holding BV & Co. KG provozuje různé sociální média ke komunikaci se zákazníky, zainteresovanými stranami a uživateli registrovanými na těchto stránkách a upozorňuje je na služby, které nabízíme.

Vezměte prosím na vědomí, že jste zodpovědní za používání těchto platforem s poskytovanými funkcemi. Zejména se to týká konkrétního chování uživatelů na našich stránkách a zvláště se týká použití interaktivních funkcí (například komentování, sdílení, hodnocení).

Nicméně, zodpovědnost o zpracování vašich osobních údajů sdílíme společně se společností Facebook ve vztahu ke všem zákazníkům, zainteresovaným stranám a uživatelům. Jsme si vědomi této odpovědnosti a ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Tuto odpovědnost však bohužel nemůžeme plně plnit, protože společnost Facebook neumožňuje informace potřebné k plnění výše uvedených povinností poskytnout dostupné informace s potřebnou transparentností. Vynakládáme však veškeré úsilí, abychom přijali všechna nezbytná opatření k ochraně vašich údajů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Facebook převzala primární odpovědnost za zpracování údajů. Jako provozovatel stránky nepřijímáme žádná rozhodnutí týkající se zpracování údajů o statistikách.

Dále upozorňujeme na to, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. Pokud jde o poskytovatele v USA, kteří jsou certifikováni v rámci "ochrany osobních údajů", rádi bychom Vás informovali, že se tito poskytovatelé zavázali dodržovat normy ochrany údajů platné v EU.

Kromě toho mohou být vaše data zpracovávány za účelem průzkumu trhu a reklamního účelu. Profily uživatelů mohou být vytvořeny na základě faktorů jako jsou vaše uživatelské chování a výsledné zájmy. Umožňuje to například umístit reklamy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům na platformách i mimo ně. Obvykle soubory cookie jsou uloženy na vašem zařízení. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, údaje mohou také být uloženy tak, že nejsou přímo shromažďovány z vašich terminálových zařízení (zejména pokud jste členem příslušných platforem a jste přihlášeni).

My, jakožto poskytovatel této informační služby, nevybíráme a nezpracováváme žádné další údaje spojené s používáním naší služby.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů s cílem účinně poskytovat uživatelům informace a komunikovat s uživateli podle čl. 6 odst. 1 pism. f. EU GDPR. Pokud příslušní poskytovatelé žádali o váš souhlas se zpracováním údaje (tj. váš souhlas, například skrz kontrolní pole nebo potvrzením ovládacího tlačítka), právní základ pro zpracování bude čl. 6 odst. 1 pism. a., a čl. 7 EU GDPR. 

Opt-out

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby síť shromažďovala údaje prostřednictvím našeho webu a propojovala je s daty členů v příslušné síti, musíte

 • Se odhlásit před návštěvou našich webových stránek v příslušné síti
 • smazat cookies uložené na vašem zařízení
 • zavřít a restartovat váš prohlížeč

Když se však opět přihlásíte, síť vás opět bude schopna rozpoznat jako určitého uživatele.

Podrobnější informace o příslušných způsobech zpracování a metodách neučásti naleznete na informacích uvedených na odkazu poskytovatele.

Upozorňujeme, že nejúčinnějším způsobem získávání informací a uplatňování uživatelských práv je kontaktovat poskytovatele. Pouze poskytovatelé mají přístup k uživatelským údajům a mohou přímo přijmout příslušná opatření a poskytnout informace.Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás prosím. 

Další informace: Informace o Zákonu o autorských právech

Další informace: Informace o zákonu o autorských právech ao autorském právu Chcete-li na našich webových stránkách zveřejňovat obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., prosím, vemte v potaz, že můžete přenést všechna uživatelská práva do sítě, což může mít pro vás právní následky, pokud nejste držitelem autorských práv či zákonný majitel.