Adatvédelmi információk a weboldalunk látogatói számára

Üdvözöljük Önt weboldalunkon tett látogatásán, és örömmel fogadjuk érdeklődését vállalatunk iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos nekünk. Adatait a személyes vonatkozású adatok védelmét szolgáló érvényes jogszabályokkal, különösen az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR), valamint a ránk vonatkozó nemzeti végrehajtási jogszabályokkal összhangban dolgozzuk fel. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal átfogó tájékoztatást adunk Önnek személyes vonatkozású adatainak a Leadec Holding BV & Co. KG és a Leadec Kft. általi feldolgozásáról, valamint az adatvédelmi jog alapján Önt megillető jogokról. A személyes vonatkozású adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik egy természetes személy azonosítását. Ide tartoznak különösen a név, a születési idő, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, de az IP-címe is. Anonim adatokról beszélünk, ha személyes vonatkozás nem hozható létre az érintett személyhez.

Felelős szerv és adatvédelmi megbízott

Cím  

Leadec Kft., Magyarország, 9025 Győr, Csipkegyári u. 2-4. 

Kapcsolat 

Telefon +36 96 550640, e-mail: info-hungary@leadec-services.com 

Adatvédelmi megbízott elérhetősége 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével forduljon az alábbi címhez: dataprivacy.HU@leadec-services.com

Önnek, mint érintett személynek a jogai:

Önnek, mint érintett személynek a jogait a GDPR 15. - 22. cikke szabályozza. Ez az alábbiakat foglalja magában: 

 • az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk),
 • a törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 • a helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • az adatfeldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk). 

Ezek a jogok érvényesítéséhez kérjük, forduljon a következő címhez: dataprivacy.HU@leadec-services.com. Ugyanez érvényes, ha a vállalatunkon belüli adatfeldolgozásról van kérdése. Emellett Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Tiltakozáshoz való jogok

A tiltakozáshoz való jogokkal összefüggésben kérjük, vegye figyelembe a következőket: Ha mi az Ön személyes vonatkozású adatait közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára feldolgozzuk, akkor Önnek joga van ezen adatfeldolgozás ellen bármikor, indoklás nélkül tiltakozni. Ez a profilozásra is érvényes, ha az kapcsolatban van a közvetlen értékesítést szolgáló reklámmal. 

Ha Ön tiltakozik a közvetlen értékesítést szolgáló reklám ellen, akkor személyes vonatkozású adatait tovább nem dolgozzuk fel erre a célra. A tiltakozás költségmentes és formai kötöttség nélkül közölhető, lehetőleg a következő címen: dataprivacy.HU@leadec-services.com

Abban az esetben, ha mi az Ön adatait jogos érdekből dolgozzuk fel, akkor Ön ezen feldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből adódóan bármikor felszólalhat. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is. 

Személyes vonatkozású adatait azt követően már nem dolgozzuk fel, kivéve ha a feldolgozás olyan alapos okait igazoljuk, amelyek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy a feldolgozás jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Az adatfeldolgozás céljai és jogalapjai

Az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozása során betartjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU‑GDPR), a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG/új) és az összes további érvényes adatvédelmi jogi rendelkezés előírásait. Az adatfeldolgozás jogi alapjai különösen az EU GDPR 6. cikkéből adódnak. 

Ipari szolgáltatások specialistájaként mi az Ön adatait üzleti kapcsolatok célzott felvételére, szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére, a szerződéses viszony végrehajtásához, termékek és szolgáltatások ajánlására, valamint az ügyfélkapcsolat erősítésére használjuk fel, ami marketing-célú elemzéseket és közvetlen értékesítést szolgáló reklámot is tartalmazhat. 

Az Ön beleegyezése adatvédelmi jogi engedélyelőírást is jelent. Ennek során tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljairól és az Önt megillető tiltakozási jogról. Amennyiben a beleegyezés személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak feldolgozására is vonatkozik, akkor a beleegyezésben arra külön felhívjuk figyelmét, együttesen az EU GDPR 88. cikk (1) bekezdése és a BDSG (új) 26. cikk (3) bekezdése szerint. 

A személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak feldolgozására az EU GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében csak akkor kerül sor, ha az jogszabályi előírások alapján szükséges, és nincs ok annak feltételezésére, hogy Önnek a feldolgozás kizárásához fűződő, védelemre méltó érdeke felülmúlja azt, együttesen az EU GDPR 88. cikk (1) bekezdése és a BDSG (új) 26. cikk (3) bekezdése szerint. A jogos érdekek alapján végzett adatfeldolgozásra jelenleg nem kerül sor.

Kötelezettségvállalás adatok biztosítására

Különféle személyes vonatkozású adatok szükségesek a kötelmi jogviszony megalapozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez érvényes weboldalunk és az általa biztosított különböző funkciók használatára. 

Meghatározott esetekben jogszabályi rendelkezések alapján is adatokat kell gyűjteni, ill. biztosítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy érdeklődésének ügyintézése, vagy az alapul szolgáló kötelmi jogviszony végrehajtása ezen adatok biztosítása nélkül nem lehetséges.

Automatizált döntések egyedi esetekben

Jelenleg nem használunk tisztán automatizált feldolgozási folyamatokat a döntéshozatal érdekében.

Adatok kategóriái, forrásai és eredete

Azt, milyen adatokat dolgozunk fel, a megfelelő környezet határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön pl. érdeklődést ír-e be kapcsolati űrlapunkba, érdeklődést vagy pályázatot juttat-e el hozzánk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy információkat biztosítunk különleges feldolgozási helyzetekre, adott esetben külön is a megfelelő helyen, pl. pályázati dokumentumok feltöltésénél.

Weboldalunk látogatásakor a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • internetszolgáltató neve,
 • adatok arról a weboldalról, ahonnan Ön hozzánk érkezik,
 • felhasznált webböngésző és felhasznált operációs rendszer,
 • az Önnek az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-címe,
 • kért fájlok, továbbított adathalmaz, letöltések/fájlexport,
 • adatok azokról a weboldalakról, amelyeket Ön nálunk meglátogat, dátummal és pontos idővel. 

A műszaki biztonság érdekében (különösen támadási kísérletek kivédésére) ezeket az adatokat az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint tároljuk. Legkésőbb hét nap múlva anonimizálásra kerül sor az IP-cím lerövidítésével, így nincs további vonatkoztatás a felhasználóhoz. Kérjük vegye figyelembe az alul megadott megjegyzéseket is a webtracking-eszközök és úgynevezett „social media plug-in“-ek alkalmazásáról.

Üzleti célra a következő adatokat használjuk fel:

Címek és kapcsolati adatok, kampánytól, ill. kommunikációs csatornától (posta, e-mail stb.) függően. Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakban külön megadott információkat a hirdetésekkel kapcsolatban.

Kapcsolati érdeklődés keretében a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Vezetéknév, utónév, elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím), valamint adatok az Ön kívánságairól és érdeklődési köreiről. Kérjük vegye figyelembe a külön információkat a kapcsolati érdeklődésre vonatkozóan.

Online-pályázatoknál a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Kérjük vegye figyelembe ebben az összefüggésben azokat a specifikus adatvédelmi tudnivalókat, amelyeket a pályázóknak nem ebben a dokumentumban, hanem alkalmas helyen adjuk meg.

Adatok fogadója / fogadók kategóriái

Vállalatunkon belül gondoskodunk arról, hogy csak azok a személyek kapják meg az Ön adatait, akiknek azokra szerződéses és törvényes kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük. A vállalatcsoporton belüli adatátvitelek összhangban állnak az érvényes jogszabályokkal, ami a nemzetközi adattranszferekre is érvényes. 

Ezen túlmenően ügyosztályainkat feladataik teljesítésében számos külső szolgáltató segíti. Mindegyik szolgáltatóval, amely megbízásunkra személyes vonatkozású (ügyfél, érdeklődő, munkatársi vagy pályázó) adatokat dolgoz fel, megkötöttük a szükséges átfogó adatvédelmi jogi szerződést.

Továbbítás harmadik országba / harmadik országba továbbítás szándéka

Adattovábbításra harmadik országba (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívülre) csak akkor kerül sor, ha az a kötelmi jogviszony végrehajtásához szükséges, jogszabályban van előírva, vagy Ön ahhoz hozzájárulását adta. Az adatvédelmi szint betartását ennek során elsődlegesen egy megfelelő, átfogó adatvédelmi jogi szerződés szavatolja. 

A személyes vonatkozású adatokat ennek keretében mind külső szolgáltatóknak, mind a konszern- ill. a cégcsoporthoz tartozó vállalatoknak továbbítjuk, amelyek részben az Európai Gazdasági Térségen kívül, pl. az USA-ban, Brazíliában, Indiában vagy Kínában találhatók. Az összes Leadec-helyszín aktuális áttekintését, amelyet bármikor megnézhet, honlapunkon találja meg.

Továbbadás harmadik személyeknek

Az Ön adatait csak a jogszabályi rendelkezések keretében, vagy megfelelő hozzájárulás esetén adjuk tovább harmadik személyeknek. Egyéb esetben nincs továbbadás harmadik személyeknek, kivéve ha kógens jogszabályi előírások köteleznek bennünket erre (továbbadás külső szerveknek, pl. felügyeleti hatóságoknak, vagy bűnüldöző hatóságoknak).

Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön adatait addig tároljuk, amíg azokra a megfelelő feldolgozási célhoz szükség van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos megőrzési határidő következtében adatok további megőrzésére kerül sor (kötelező jelleggel). Ez különösen a kereskedelmi jogi, vagy adójogi megőrzési kötelezettségeket érinti (pl. kereskedelmi törvénykönyv, adózás rendjéről szóló törvény stb.). 

Amennyiben további megőrzési kötelezettség nem áll fenn, akkor az adatokat a cél elérése után rutinszerűen töröljük. Egyébként csak meghatározott esetekben fordul elő további megőrzés, például ha Ön erre nekünk engedélyt adott, vagy ha az adatok jogvita keretében bizonyítékként szükségesek. Kérjük vegye figyelembe emellett a jogszabály szerinti elévülési határidőket, amelyek akár 30 évet is elérhetnek, míg az elévülési határidő rendszerint három év.

Az Ön adatainak biztonságos továbbítása

A nálunk tárolt adatok lehető legjobb védelmére véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, tönkremenetellel vagy illetéktelen személyek hozzáférésével szemben megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. A biztonsági szinteket biztonsági szakértőkkel együttműködésben folyamatosan ellenőrizzük és hozzáillesztjük az új biztonsági szabványokhoz. 

Az adatcsere weboldalunkról és weboldalunkra mindkét irányban kódoltan történik. Weboldalunk adatátviteli protokolljaként HTTPS-t kínálunk, a mindenkori aktuális kódolási protokollok felhasználásával. Ezen túlmenően felhasználóinknak a kapcsolati űrlapok keretében, valamint a pályázatoknál tartalomtitkosítást ajánlunk fel. Emellett lehetőség van alternatív kommunikációs utak (pl. postai út) használatára.

Hirdetés

A Leadec Holding BV & Co. KG érdekelt az Önhöz fűződő ügyfélkapcsolat ápolásában és információk, valamint ajánlatok megküldésében termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, rendezvényeinkről, továbbá céges híreinkről. Azért kezeljük adatait, hogy Önnek, amennyiben megengedett, megfelelő információkat és ajánlatokat küldjünk.

Amennyiben ezt nem kívánja, bármikor tiltakozhat személyes vonatkozású adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára való felhasználása ellen; ez a profilozásra is vonatkozik, ha az a közvetlen értékesítést szolgáló reklámmal áll kapcsolatban. Amennyiben tiltakozást jelent be, adatait erre a célra nem fogjuk többé kezelni.

A tiltakozás indoklás és formai kötöttség nélkül nyújtható be és azt lehetőség szerint e-mail-ben a dataprivacy.HU@leadec-services.com, vagy postai úton a Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország címre kell küldeni.

Kapcsolatfelvételi űrlap / érdeklődés

Weboldalunk tartalmaz egy kapcsolatfelvételi űrlapot, ami felhasználható az elektronikus kapcsolatfelvételre. Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül ír nekünk, akkor feldolgozzuk a kapcsolatfelvételi űrlap keretében Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvételhez, valamint kérdései és kérései megválaszolásához. 

Ennek során figyelembe vesszük az adattakarékosság és adatelkerülés alapelvét úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre nekünk Öntől a kapcsolatfelvételhez szükségünk van. Ezek az Ön neve, e-mail címe, valamint az üzenetmező maga. 

Emellett műszaki szükségszerűségből, valamint jogi óvintézkedésként feldolgozzuk az Ön IP-címét. Az összes többi adat önkéntes mező, és opcionálisan (pl. az Ön kérdései egyénibb megválaszolására) adható meg. 

Amennyiben Ön e-mailben fordul hozzánk, az e-mailben közölt személyes vonatkozású adatokat csupán érdeklődése ügyintézéséhez fogjuk feldolgozni. Amennyiben a kapcsolatfelvételez felajánlott űrlapokat nem használja, akkor azon túlmenően adatgyűjtésre nem kerül sor.

A következő szakaszban az eszközfüggetlen oldaloptimalizálás működését írjuk le. Weboldalunk több helyen úgynevezett cookie-kat használ. Ezek segítségével ajánlatunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehető. A cookie kis szövegfájl, amelyet az Ön végberendezése fogad és tárol.

Ezen cookie-k útján elemzést készíthetünk arról, hogyan használják weboldalunkat a felhasználók. Így a weboldal tartalmát a látogatói igényeknek megfelelően alakíthatjuk ki. Emellett a cookie útján lehetőségünk van egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére, és annak elhelyezését például a tematikus felhasználói érdeklődéstől függően tudjuk megszabni.

Ennek jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja.

A következő cookie-kat alkalmazzuk:

Saját cookie-k:

Az ilyen jellegű cookie-kat a Leadec közvetlenül irányítja. Ezek a cookie-k céljuktól függően tartósan – a munkamenet befejezése után is - (ún. perzisztens cookie-k, pl.: Opt-Out megvalósítása) elmentve maradnak, vagy a böngésző bezárásakor törlődnek (ún. munkamenet-cookie, ami csak a böngésző egy munkamenetére érvényes).

Harmadik fél cookie-k:

Az ilyen jellegű cookie-kat harmadik fél irányítja. Harmadik fél az olyan szolgáltató, amely különösen a Leadec számára más weboldalakon jelenít meg reklámbannert. A cookie-kat ez a harmadik fél pl. olyan információ továbbítására használja, hogy az általa megjelenített reklámcsík vásárláshoz vezetett (pl. conversion tracking).

Ennek során ún. ideiglenes/állandó cookie-kat alkalmaznak, amelyek az előre megadott idő után (általában 6 hónap) automatikusan törlik magukat. Ezeket az ideiglenes vagy akár állandó cookie-kat a végberendezés tárolja és azok az előre megadott idő után maguktól törlődnek. Partnervállalkozásaink cookie-jai is csupán pszeudonim, sőt gyakran anonim adatokat tartalmaznak. Ezek lehetővé teszik partnereinknek annak megállapítását, hogy Ön melyik termékeket nézte meg, hogy történt-e vásárlás, milyen termékeket keresett stb. Eközben néhány reklámpartnerünk a weboldalakon túl is információt gyűjt arról, mely oldalakat látogatta meg Ön korábban, vagy például mely termékek iránt mutatott érdeklődést. Így lehetséges egyéni reklám megjelenítése. Ezeket a pszeudonim adatokat sohasem vezetjük össze az személyes vonatkozású adataival.

A legtöbb web-böngésző automatikusan elfogad cookie-kat. Ön a cookie-kat végberendezésén természetesen manuálisan is, böngészője beállításain keresztül, vagy szoftveres támogatással inaktiválhatja, korlátozhatja vagy akár törölheti is.

Kérjük, vegye figyelembe: ha inaktiválja a cookie-k elhelyezését, akkor adott esetben weboldalunk nem lesz teljes mértékben használható.

Felhasználói profilok / webtracking-eljárás

Etracker

A jelen honlap szolgáltatója az etracker GmbH, Hamburg, Németország (www.etracker.com) szolgáltatásait használja a használati adatok elemzéséhez. Itt olyan cookie-kat használnak, amelyek lehetővé teszik a webhely látogatók általi használatának statisztikai elemzését, valamint a használattal kapcsolatos tartalom vagy reklám megjelenítését. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző a felhasználó eszközén tárol. Az etracker cookie-k nem tartalmaznak olyan információt, amely azonosíthatná a felhasználót.

Az etracker a lehető legkorábban anonimizálja az IP-címet, és a bejelentkezési vagy eszközazonosítókat egyedi kulcsra konvertálja, amely azonban semmilyen módon sem kapcsolható egy adott személyhez. Az etracker ezt semmilyen más célra nem használja, más adatokkal nem kombinálja, illetve azt harmadik félnek nem továbbítja.

Az etracker által generált adatokat az etracker kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja a jelen honlap szolgáltatójának meghatalmazásával, és így ezek a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok hatálya alá tartoznak.

Az adatfeldolgozás az EU Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek) jogalapján folyik. Jogos érdekünk az online ajánlatunk és honlapunk optimalizálása.

Bármikor kifogásolhatja a felvázolt adatfeldolgozást, feltéve, hogy az kapcsolatban áll az Ön személyével. A kifogásnak nincsenek hátrányos következményei az Ön számára.

További információ az etracker adatvédelemről: www.etracker.com/datenschutz.

Google Analytics

Internetes megjelenésünkön belül jogos érdekeink (azaz a GDPR 6. cikk (1) bek. f pontja szerint online-ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekeink) alapján felhasználjuk harmadik fél tartalmi vagy szolgáltatási ajánlatát.

Ez a weboldal felhasználja a Google Analytics-et, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") webanalitikai szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által létrehozott információk ezen weboldal használatáról általában a Google-nak az USA-ban lévő szerverére jutnak és az tárolja őket. Az ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválása esetén azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unión tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államain belül előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben történik meg a teljes IP-cím átvitele a Google-nak az USA-ban lévő szerverére, majd ott annak lerövidítése. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az információkat a weboldal használatának elemzésére, jelentéseket állít össze a weboldalon folyó tevékenységről és további, a weboldal használatához, valamint az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevezetésre a Google más adataival.

A munkamenetek és kampányok meghatározott időtartam letelte után befejeződnek. Alapértelmezésben a munkamenetek 30 perc aktivitáshiányt követően, a kampányok pedig hat hónap után érnek véget. A felhasználók személyes vonatkozású adatainak törlésére vagy anonimizálására 14 hónap múlva kerül sor.

A használati feltételekről és az adatvédelemről további tájékoztatást a https://www.google.com/analytics/terms/de.html és https://policies.google.com/?hl=de oldalon talál.

Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását böngészője szoftverének megfelelő beállításával, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön ekkor esetleg ezen weboldal nem minden funkcióját tudja teljes mértékben használni.

Ön ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által generált és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok megküldését a Google-nak és azok Google általi feldolgozását, ha a következő hivatkozáson elérhető böngésző plug-int letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A böngésző add-on alternatívájaként, vagy mobil eszközön a böngészőn belül kérjük, kattintson a következő linkre a Google Analytics ezen weboldalon belül végzett adatgyűjtésének jövőbeni megakadályozására:

Ekkor opt-out cookie kerül eszközére. Ha Ön törli a saját cookie-kat, akkor újra kell kattintania erre a hivatkozásra.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics kibővült a "gat._anonymizeIp" kóddal az IP-címek anonimizált gyűjtésének (ún. IP-maszkolás) biztosítására.

Emellett a Google Analytics-et felhasználjuk az AdWords-ből és a DoubleClick cookie-ból (lásd Google Adwords és DoubleClick), valamint a Google reklámfunkciókból származó adatok tisztán statisztikai célú elemzésére. Amennyiben Ön ezt nem kívánja, inaktiválhatja azt a hirdetésbeállítások-kezelőn (https://www.google.de/settings/ads vagy https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) keresztül.

A Google az Ön személyes vonatkozású adatait az USA-ban is kezeli és alávetette magát az EU-US-Privacy-Shield megállapodásnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Tag Manager

Ez a webhely a Google Tag Managert azaz a Google Címkekezelőt használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webhelycímkék adminisztrációját egy interfészen keresztül. A Google Tag Manager csupán címkéket implementál, ami azt jelenti, hogy nem alkalmaznak cookie-kat, és személyes adatok sem kerülnek feldolgozásra. A Google Címkekezelő másfajta címkéket hoz létre, amelyek adatokat rögzíthetnek; a Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a tartományi vagy a cookie szinten deaktiválást hajtottak végre, akkor az összes nyomkövetési címke deaktiválva marad, feltéve, hogy azokat a Google Címkekezelővel hajtják végre.

Linkek más szolgáltatókhoz

Weboldalunk - világosan felismerhető módon - hivatkozásokat is tartalmaz más vállalatok internetes megjelenéséhez. Amennyiben vannak hivatkozások más szolgáltatók weboldalaihoz, akkor azok tartalmára nincs befolyásunk. Ezért ezekért a tartalmakért nem vállalhatunk szavatosságot és felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért mindig az oldalak megfelelő szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős. 

A hivatkozott oldalakat a hivatkozások megadásakor lehetséges jogsértések és felismerhető jogsérelmek szempontjából ellenőriztük. A hivatkozások készítésének időpontjában jogellenes tartalmak nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak folyamatos ellenőrzése azonban konkrét támpont hiányában nem várható el. Jogsértések ismertté válásakor az ilyen hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

Harmadik személyek szolgáltatásainak és tartalmainak bevonása

Internetes megjelenésünkön belül jogos érdekeink (azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint online-ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő érdekeink) alapján felhasználjuk harmadik fél tartalmi vagy szolgáltatási ajánlatát.

Ez mindig azt feltételezi, hogy ezen ajánlatoknál a harmadik fél megkapja a felhasználók IP-címét, mivel az az IP-cím nélkül nem tudná a tartalmakat azok böngészőjére küldeni. Az IP-cím ezért ezen tartalmak megjelenítéséhez szükséges. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk fel, amelyeknél az egyes szolgáltatók az IP-címeket csupán a tartalmak kiküldéséhez használják. Harmadik fél ezen túlmenően ún. webjelzőt (láthatatlan grafika, más néven "web beacon") használhat statisztikai vagy marketingcélra. Ezzel a webjelzővel elemezhetők az olyan információk, mint az adott weboldal látogatói forgalma.

Ezek az információk ezen kívül cookie-kban a felhasználók gépein tárolhatók és többek között műszaki információt tartalmazhatnak a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozott weboldalakról, látogatási időkről, valamint további adatokat online-ajánlatunk használatáról, és összekapcsolhatók más forrásból származó ilyen információkkal.

Videó bevonása YouTube-on keresztül

Online-ajánlatunkba bevonjuk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország “YouTube” platformját. A videók beágyazása ekkor bővített adatvédelmi módban történik.

A videók bővített adatvédelmi módban való beágyazásával cookie-kat nem helyezünk el a használati szokások megismerésére a videólejátszás személyessé tételéhez. Ugyanakkor azonban a bővített adatvédelmi mód csak a felhasználói magatartásról való adatgyűjtésre vonatkozik, a hirdetések megjelenítésére nem.

Oldalaink megtekintésekor egy eszközazonosító (Device-ID) generálódik webböngészője helyi tárolójában és az a munkameneten túl is tárolásra kerül, emellett az oldal megnyitása kapcsolatfelépítéshez vezet a Google DoubleClick hálózattal. Amikor elindítja a videót, az további adatfeldolgozási folyamatokat válthat ki. Erre nincs befolyásunk.

Ha bejelentkezett a Google-ba, akkor adatai közvetlenül fiókjához rendelődnek hozzá. Amennyiben nem kívánja a hozzárendelést profiljához a YouTube-nál, akkor a videó aktiválása előtt ki kell jelentkeznie.

A YouTube az Ön adatait felhasználói profilként tárolja és reklámra, piackutatásra és/vagy weboldalának igény szerinti kialakítására használja fel. Ilyen elemzésre kerül sor különösen (be nem jelentkezett felhasználók esetében is) igény szerinti reklám megjelenítésére és a közösségi hálózat más felhasználóinak tájékoztatására az Ön tevékenységéről weboldalunkon. Önnek tiltakozáshoz való joga van ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, és ennek gyakorlásához a YouTube-hoz kell fordulnia.

Tiltakozási lehetőség: https://adssettings.google.com/authenticated

A YouTube adatgyűjtésének céljáról és mértékéről, valamint feldolgozásáról további információt a Google adatvédelmi nyilatkozata ad. Ebben további információt is talál jogairól és beállítási lehetőségeiről magánélete védelméhez: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

A Google az Ön személyes vonatkozású adatait az USA-ban is kezeli és alávetette magát az EU-US-Privacy-Shield megállapodásnak: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Információ az adatvédelemről a közösségi médiumokban

A Leadec Holding BV & Co. KG különféle jelenlétekkel rendelkezik a „közösségi médiumokban”, hogy az oda bejelentkezett ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhasson és ott ajánlatainkról tájékoztasson.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen platformok használata az általuk rendelkezésre bocsátott funkciókkal az Ön saját felelősségi körébe tartozik. Ez különösen az Ön konkrét használati szokásait érinti oldalunkon. Ez speciálisan érvényes az interaktív funkciókra (pl. hozzászólás, megosztás, értékelés).

Személyes vonatkozású adatainak kezelését illetően azonban közös felelősségünk van a Facebookkal az összes ügyféllel, érdeklődővel és felhasználóval szemben. Tudatában vagyunk ennek a felelősségnek és az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Sajnos felelősségünket nem tudjuk teljes mértékben felvállalni, mivel a Facebook az információkat nem azzal az átláthatósággal bocsátja rendelkezésünkre, ami a megnevezett tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ennek ellenére törekszünk adatainak védelmében az összes szükséges intézkedés megtételére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az insight-adatok kezelésének primer felelősségét a Facebook vette át. Rajongói oldal üzemeltetőként mi nem hozunk döntést insight-adatok kezelésének tekintetében.

Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatainak kezelése az Európai Unió területén kívül történhet. Azon amerikai szolgáltatók vonatkozásában, akik a „Privacy-Shield“ alatt tanúsítással rendelkeznek, felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a szolgáltatók ezzel kötelezik magukat az EU adatvédelmi előírásainak betartására.

Emellett adatainak piackutatási és reklámcélú kezelésére kerülhet sor. Így például használati szokásaiból és az azokból adódó érdeklődésből felhasználói profilok hozhatók létre. Így például olyan reklámhirdetések jeleníthetők meg a platformokon belül és kívül, amelyek vélhetően megfelelnek az Ön érdeklődésének. Ehhez általában cookie-k tárolására kerül sor az Ön gépén. Ettől függetlenül a felhasználói profilokban olyan adatok is tárolhatók, amelyek gyűjtése nem közvetlenül végberendezéseinél történik (különösen, ha Ön tagja a megfelelő platformoknak és azokhoz bejelentkezett).

Ezen tájékoztatási szolgálat szolgáltatóiként ezen túlmenően nem gyűjtünk és kezelünk a szolgálatunk Ön általi használatából származó adatot.

A felhasználók személyes vonatkozású adatainak kezelése a felhasználók hatékony tájékoztatásához és a felhasználókkal való kommunikációhoz fűződő jogos érdekünk alapján történik, az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben a megfelelő szolgáltató kéri az Ön beleegyezését az adatkezelésbe (azaz egyetértésének kifejezését pl. egy jelölőnégyzet kipipálásával vagy egy parancsgomb működtetésével), akkor a kezelés jogalapja az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk. 

Tiltakozási lehetőség

Ha Ön tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy a hálózat megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről és az azokat az Ön tárolt tagi adataival a megfelelő hálózatnál összekapcsolja

 • akkor megjelenésünk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a megfelelő hálózatból
 • a gépén található cookie-kat törölnie kell
 • majd kilépni a böngészőjéből és azután azt újraindítani.

Az újabb bejelentkezés után azonban Ön a hálózat számára ismét meghatározott felhasználóként felismerhető. A megfelelő kezelések és tiltakozási lehetőségek (Opt-Out) részletes megjelenítése érdekében a szolgáltatók alábbiakban megadott linkjeire hivatkozunk.

Felvilágosítási kérdések és felhasználói jogok érvényesítése esetében is felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a leghatékonyabban a szolgáltatóknál érvényesíthetők. Csak a szolgáltatóknak van megfelelő hozzáférésük a felhasználók adataihoz, és közvetlenül intézkedhetnek és tájékoztatást adhatnak. Amennyiben mégis segítséget igényel, hozzánk fordulhat.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) –Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – Adatvédelmi nyilatkozat/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

További információk: Tudnivalók a szerzői és a művészeti szerzői jogról

Amennyiben képeket, szöveget, térképeket, videót, zenét stb. szeretne megjelenésünkön nyilvánosságra hozni, úgy tudnia kell, hogy azzal lehetséges módon összes használati jogát engedményezi, aminek végeredményben jogi következményei lehetnek, ha nem Ön saját maga a szerző, ill. jogtulajdonos.