Adatvédelmi információk a weboldalunk látogatói számára

Üdvözöljük Önt weboldalunkon tett látogatásán, és örömmel fogadjuk érdeklődését vállalatunk iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos nekünk. Adatait a személyes vonatkozású adatok védelmét szolgáló érvényes jogszabályokkal, különösen az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR), valamint a ránk vonatkozó nemzeti végrehajtási jogszabályokkal összhangban dolgozzuk fel. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal átfogó tájékoztatást adunk Önnek személyes vonatkozású adatainak a Leadec Holding BV & Co. KG és a Leadec Kft. általi feldolgozásáról, valamint az adatvédelmi jog alapján Önt megillető jogokról. A személyes vonatkozású adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik egy természetes személy azonosítását. Ide tartoznak különösen a név, a születési idő, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, de az IP-címe is. Anonim adatokról beszélünk, ha személyes vonatkozás nem hozható létre az érintett személyhez.

Felelős szerv és adatvédelmi megbízott

Cím  

Leadec Kft., Magyarország, 9025 Győr, Csipkegyári u. 2-4. 

Kapcsolat 

Telefon +36 96 550640, e-mail: info-hungary@leadec-services.com 

Adatvédelmi megbízott elérhetősége 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésével forduljon az alábbi címhez: dataprivacy.HU@leadec-services.com

Önnek, mint érintett személynek a jogai:

Önnek, mint érintett személynek a jogait a GDPR 15. - 22. cikke szabályozza. Ez az alábbiakat foglalja magában: 

 • az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk),
 • a törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 • a helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 • az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • az adatfeldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk). 

Ezek a jogok érvényesítéséhez kérjük, forduljon a következő címhez: dataprivacy.HU@leadec-services.com. Ugyanez érvényes, ha a vállalatunkon belüli adatfeldolgozásról van kérdése. Emellett Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Tiltakozáshoz való jogok

A tiltakozáshoz való jogokkal összefüggésben kérjük, vegye figyelembe a következőket: Ha mi az Ön személyes vonatkozású adatait közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára feldolgozzuk, akkor Önnek joga van ezen adatfeldolgozás ellen bármikor, indoklás nélkül tiltakozni. Ez a profilozásra is érvényes, ha az kapcsolatban van a közvetlen értékesítést szolgáló reklámmal. 

Ha Ön tiltakozik a közvetlen értékesítést szolgáló reklám ellen, akkor személyes vonatkozású adatait tovább nem dolgozzuk fel erre a célra. A tiltakozás költségmentes és formai kötöttség nélkül közölhető, lehetőleg a következő címen: dataprivacy.HU@leadec-services.com

Abban az esetben, ha mi az Ön adatait jogos érdekből dolgozzuk fel, akkor Ön ezen feldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből adódóan bármikor felszólalhat. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is. 

Személyes vonatkozású adatait azt követően már nem dolgozzuk fel, kivéve ha a feldolgozás olyan alapos okait igazoljuk, amelyek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy a feldolgozás jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Az adatfeldolgozás céljai és jogalapjai

Az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozása során betartjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU‑GDPR), a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG/új) és az összes további érvényes adatvédelmi jogi rendelkezés előírásait. Az adatfeldolgozás jogi alapjai különösen az EU GDPR 6. cikkéből adódnak. 

Ipari szolgáltatások specialistájaként mi az Ön adatait üzleti kapcsolatok célzott felvételére, szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére, a szerződéses viszony végrehajtásához, termékek és szolgáltatások ajánlására, valamint az ügyfélkapcsolat erősítésére használjuk fel, ami marketing-célú elemzéseket és közvetlen értékesítést szolgáló reklámot is tartalmazhat. 

Az Ön beleegyezése adatvédelmi jogi engedélyelőírást is jelent. Ennek során tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljairól és az Önt megillető tiltakozási jogról. Amennyiben a beleegyezés személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak feldolgozására is vonatkozik, akkor a beleegyezésben arra külön felhívjuk figyelmét, együttesen az EU GDPR 88. cikk (1) bekezdése és a BDSG (új) 26. cikk (3) bekezdése szerint. 

A személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak feldolgozására az EU GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében csak akkor kerül sor, ha az jogszabályi előírások alapján szükséges, és nincs ok annak feltételezésére, hogy Önnek a feldolgozás kizárásához fűződő, védelemre méltó érdeke felülmúlja azt, együttesen az EU GDPR 88. cikk (1) bekezdése és a BDSG (új) 26. cikk (3) bekezdése szerint. A jogos érdekek alapján végzett adatfeldolgozásra jelenleg nem kerül sor.

Kötelezettségvállalás adatok biztosítására

Különféle személyes vonatkozású adatok szükségesek a kötelmi jogviszony megalapozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez érvényes weboldalunk és az általa biztosított különböző funkciók használatára. 

Meghatározott esetekben jogszabályi rendelkezések alapján is adatokat kell gyűjteni, ill. biztosítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy érdeklődésének ügyintézése, vagy az alapul szolgáló kötelmi jogviszony végrehajtása ezen adatok biztosítása nélkül nem lehetséges.

Automatizált döntések egyedi esetekben

Jelenleg nem használunk tisztán automatizált feldolgozási folyamatokat a döntéshozatal érdekében.

Adatok kategóriái, forrásai és eredete

Azt, milyen adatokat dolgozunk fel, a megfelelő környezet határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön pl. érdeklődést ír-e be kapcsolati űrlapunkba, érdeklődést vagy pályázatot juttat-e el hozzánk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy információkat biztosítunk különleges feldolgozási helyzetekre, adott esetben külön is a megfelelő helyen, pl. pályázati dokumentumok feltöltésénél.

Weboldalunk látogatásakor a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • internetszolgáltató neve,
 • adatok arról a weboldalról, ahonnan Ön hozzánk érkezik,
 • felhasznált webböngésző és felhasznált operációs rendszer,
 • az Önnek az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-címe,
 • kért fájlok, továbbított adathalmaz, letöltések/fájlexport,
 • adatok azokról a weboldalakról, amelyeket Ön nálunk meglátogat, dátummal és pontos idővel. 

A műszaki biztonság érdekében (különösen támadási kísérletek kivédésére) ezeket az adatokat az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint tároljuk. Legkésőbb hét nap múlva anonimizálásra kerül sor az IP-cím lerövidítésével, így nincs további vonatkoztatás a felhasználóhoz. Kérjük vegye figyelembe az alul megadott megjegyzéseket is a webtracking-eszközök és úgynevezett „social media plug-in“-ek alkalmazásáról.

Kapcsolati érdeklődés keretében a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Vezetéknév, utónév, elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím), valamint adatok az Ön kívánságairól és érdeklődési köreiről. Kérjük vegye figyelembe a külön információkat a kapcsolati érdeklődésre vonatkozóan.

Online-pályázatoknál a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Kérjük vegye figyelembe ebben az összefüggésben azokat a specifikus adatvédelmi tudnivalókat, amelyeket a pályázóknak nem ebben a dokumentumban, hanem alkalmas helyen adjuk meg.

Adatok fogadója / fogadók kategóriái

Vállalatunkon belül gondoskodunk arról, hogy csak azok a személyek kapják meg az Ön adatait, akiknek azokra szerződéses és törvényes kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük. A vállalatcsoporton belüli adatátvitelek összhangban állnak az érvényes jogszabályokkal, ami a nemzetközi adattranszferekre is érvényes. 

Ezen túlmenően ügyosztályainkat feladataik teljesítésében számos külső szolgáltató segíti. Mindegyik szolgáltatóval, amely megbízásunkra személyes vonatkozású (ügyfél, érdeklődő, munkatársi vagy pályázó) adatokat dolgoz fel, megkötöttük a szükséges átfogó adatvédelmi jogi szerződést.

Továbbítás harmadik országba / harmadik országba továbbítás szándéka

Adattovábbításra harmadik országba (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívülre) csak akkor kerül sor, ha az a kötelmi jogviszony végrehajtásához szükséges, jogszabályban van előírva, vagy Ön ahhoz hozzájárulását adta. Az adatvédelmi szint betartását ennek során elsődlegesen egy megfelelő, átfogó adatvédelmi jogi szerződés szavatolja. 

A személyes vonatkozású adatokat ennek keretében mind külső szolgáltatóknak, mind a konszern- ill. a cégcsoporthoz tartozó vállalatoknak továbbítjuk, amelyek részben az Európai Gazdasági Térségen kívül, pl. az USA-ban, Brazíliában, Indiában vagy Kínában találhatók. Az összes Leadec-helyszín aktuális áttekintését, amelyet bármikor megnézhet, honlapunkon találja meg.

Továbbadás harmadik személyeknek

Az Ön adatait csak a jogszabályi rendelkezések keretében, vagy megfelelő hozzájárulás esetén adjuk tovább harmadik személyeknek. Egyéb esetben nincs továbbadás harmadik személyeknek, kivéve ha kógens jogszabályi előírások köteleznek bennünket erre (továbbadás külső szerveknek, pl. felügyeleti hatóságoknak, vagy bűnüldöző hatóságoknak).

Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön adatait addig tároljuk, amíg azokra a megfelelő feldolgozási célhoz szükség van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos megőrzési határidő következtében adatok további megőrzésére kerül sor (kötelező jelleggel). Ez különösen a kereskedelmi jogi, vagy adójogi megőrzési kötelezettségeket érinti (pl. kereskedelmi törvénykönyv, adózás rendjéről szóló törvény stb.). 

Amennyiben további megőrzési kötelezettség nem áll fenn, akkor az adatokat a cél elérése után rutinszerűen töröljük. Egyébként csak meghatározott esetekben fordul elő további megőrzés, például ha Ön erre nekünk engedélyt adott, vagy ha az adatok jogvita keretében bizonyítékként szükségesek. Kérjük vegye figyelembe emellett a jogszabály szerinti elévülési határidőket, amelyek akár 30 évet is elérhetnek, míg az elévülési határidő rendszerint három év.

Az Ön adatainak biztonságos továbbítása

A nálunk tárolt adatok lehető legjobb védelmére véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, tönkremenetellel vagy illetéktelen személyek hozzáférésével szemben megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk. A biztonsági szinteket biztonsági szakértőkkel együttműködésben folyamatosan ellenőrizzük és hozzáillesztjük az új biztonsági szabványokhoz. 

Az adatcsere weboldalunkról és weboldalunkra mindkét irányban kódoltan történik. Weboldalunk adatátviteli protokolljaként HTTPS-t kínálunk, a mindenkori aktuális kódolási protokollok felhasználásával. Ezen túlmenően felhasználóinknak a kapcsolati űrlapok keretében, valamint a pályázatoknál tartalomtitkosítást ajánlunk fel. Emellett lehetőség van alternatív kommunikációs utak (pl. postai út) használatára.

Kapcsolatfelvételi űrlap / érdeklődés

Weboldalunk tartalmaz egy kapcsolatfelvételi űrlapot, ami felhasználható az elektronikus kapcsolatfelvételre. Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül ír nekünk, akkor feldolgozzuk a kapcsolatfelvételi űrlap keretében Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvételhez, valamint kérdései és kérései megválaszolásához. 

Ennek során figyelembe vesszük az adattakarékosság és adatelkerülés alapelvét úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre nekünk Öntől a kapcsolatfelvételhez szükségünk van. Ezek az Ön neve, e-mail címe, valamint az üzenetmező maga. 

Emellett műszaki szükségszerűségből, valamint jogi óvintézkedésként feldolgozzuk az Ön IP-címét. Az összes többi adat önkéntes mező, és opcionálisan (pl. az Ön kérdései egyénibb megválaszolására) adható meg. 

Amennyiben Ön e-mailben fordul hozzánk, az e-mailben közölt személyes vonatkozású adatokat csupán érdeklődése ügyintézéséhez fogjuk feldolgozni. Amennyiben a kapcsolatfelvételez felajánlott űrlapokat nem használja, akkor azon túlmenően adatgyűjtésre nem kerül sor.

Internetes oldalaink több helyen úgynevezett cookie-kat használnak. Ezek arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek és amelyeket az Ön böngészője tárol (helyben, az Ön merevlemezén). 

Ezen cookie-k útján elemzést készíthetünk arról, hogyan használják felhasználóink weboldalainkat. Így weboldal-tartalmainkat látogatóink igényeinek megfelelően alakíthatjuk ki. Emellett a cookie-k segítségével lehetőségünk van egy meghatározott hirdetés hatékonyságának mérésére és annak elhelyezéséről például tematikus felhasználói érdeklődéstől függően dönteni. 

A legtöbb általunk használt cookie úgynevezett "session-cookie". Ezek az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. A permanens cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépéről, ha azok érvényességi ideje (szokásos esetben hat hónap) lejár, vagy Ön saját maga törli ezeket az érvényességi idejük lejárta előtt. 

A legtöbb web-böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Böngészőjének beállításait rendszerint azonban Ön is megváltoztathatja, ha inkább nem szeretné elküldeni az információkat. Ön internetoldalunk ajánlatait azután mégis korlátozások nelkül használathatja (kivétel: konfigurátorok). 

Cookie-kat alkalmazunk, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. Ezen túlmenően cookie-kat használunk, hogy velük lehetséges legyen annak elemzése, hogyan használják a felhasználók weboldalainkat. Így a tartalmakat látógatóink igényeinek megfelelően alakíthatjuk ki. Emellett a cookie-k segítségével lehetőségünk van egy meghatározott hirdetés hatékonyságának mérésére és annak elhelyezéséről például tematikus felhasználói érdeklődéstől függően dönteni. 

A cookie-kat a felhasználó számítógépe tárolja, és onnan továbbítja oldalunkra. Ezért rendelkezik Ön mint felhasználó teljes ellenőrzéssel a cookie-k felhasználásáról. Internet-böngészője beállításainak módosításával Ön inaktiválhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. Ezen túlmenően a már elhelyezett cookie-k internet-böngészővel vagy más szoftverprogramokkal bármikor törölhetők. Ez minden szokásos internet-böngészővel lehetséges. 

Kérjük, ügyeljen rá: Ha inaktiválja cookie-k elhelyezését, akkor adott esetben innernetoldalunk nem mindegyik funkcióját tudja használni.

Felhasználói profilok / webtracking-eljárás

Ezen a weboldalon az etracker GmbH (www.etracker.com) technológiáival marketing- és optimalizálási célból adatokat gyűjtünk és tárolunk. Ezekből az adatokból álnév alatt felhasználói profilok hozhatók létre. Más tracking-eszközt a weboldalon nem alkalmazunk. 

Ehhez cookie-k használhatók fel. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek az oldal látogatója internet-böngészőjének helyi tárja tárol. A cookie-k lehetővé teszik az internet-böngésző újrafelismerését. 

Az etracker-technológiákkal gyűjtött adatokat az érintett külön megadott hozzájárulása nélkül nem használjuk fel ezen weboldal látogatóinak személyes azonosítására, és nem vezetjük össze az álnév személyes vonatkozású adataival. Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor, a jövőre vonatkozó hatállyal letiltható.

I object to the processing of my personal data with etracker on this website.

Linkek más szolgáltatókhoz

Weboldalunk - világosan felismerhető módon - hivatkozásokat is tartalmaz más vállalatok internetes megjelenéséhez. Amennyiben vannak hivatkozások más szolgáltatók weboldalaihoz, akkor azok tartalmára nincs befolyásunk. Ezért ezekért a tartalmakért nem vállalhatunk szavatosságot és felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért mindig az oldalak megfelelő szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős. 

A hivatkozott oldalakat a hivatkozások megadásakor lehetséges jogsértések és felismerhető jogsérelmek szempontjából ellenőriztük. A hivatkozások készítésének időpontjában jogellenes tartalmak nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak folyamatos ellenőrzése azonban konkrét támpont hiányában nem várható el. Jogsértések ismertté válásakor az ilyen hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

Google Remarketing

Weboldalunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásait használja, amellyel ezt a weboldalt a Google keresési eredményei és a harmadik felek webhelyein is hirdetjük. A szolgáltató a Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”). E célból a Google cookie-t helyez a készülék böngészőjébe. Ez a cookie automatikusan személyre szabott hirdetést tesz lehetővé álnevesített cookie-azonosítón keresztül és a meglátogatott oldalak alapján.

A feldolgozás a weboldalunk optimális marketingje iránti jogszerű érdeklődésünk alapján történik, az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján; ahol adatvédelmi jogait bármikor érvényesítheti.

Bármilyen más adatfeldolgozás csak akkor történik meg, ha beleegyezését adta a Google-nak, hogy összekapcsolja az internetes és az alkalmazásböngésző előzményeit a Google-fiókjával, és használja a Google-fiókja adatait az interneten megjelenített hirdetések személyre szabásához.

Google AdWords konverzió

Ez a webhely a Google AdWords-et használja. Az AdWords egy online hirdetési programja a Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”)-nak.

A Google AdWords részeként úgynevezett konverziós követést használunk. Ha rákattint egy Google által megjelenített hirdetésre, egy konverziókövető cookie kerül elhelyezésre. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző tárol a számítógépén. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével lejárnak, és a felhasználó személyes azonosítására továbbra nem alkalmasak. Ha a felhasználó meglátogatja a weboldal bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és a webhely megmondhatja, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és továbblépett az oldalra.

Minden Google AdWords hirdetőnek más cookie-ja van. Így a cookie-kat nem lehet követni egy AdWords hirdető webhelyén. Az átváltási cookie-val kapott információk segítségével konverziós statisztikákat hozhat létre azoknak az AdWords hirdetőknek, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek tájékoztatják a hirdetésükre kattintott felhasználók számát, és átirányították a konverziókövetési címke oldalára. A hirdetők azonban nem szereznek olyan információt, amellyel személyesen azonosíthatják a felhasználókat. Ha nem kíván részt venni a követésben, akkor a böngésző beállításainak megváltoztatásával egyszerűen kizárhatja a Google Konverziókövetés cookie-t. Ennek során nem kerül be a konverziókövetés statisztikájába.

A konverziós cookie-k tárolása az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke, hogy elemezze a felhasználó viselkedését, hogy optimalizálja mind a webhelyét, mind a hirdetését.

További információ a Google AdWords és a Google Konverziókövetésről a Google Adatvédelmi Szabályzatában található: https://www.google.com/policies/privacy/.

Beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról, hogy eseti alapon dönthessen arról, hogy elfogad-e vagy elutasít egy cookie-t, elfogadja-e a cookie-kat bizonyos feltételek mellett, vagy mindig elutasítja őket, vagy automatikusan törli a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a webhely működését.

Google Tag Manager

Ez a webhely a Google Tag Managert azaz a Google Címkekezelőt használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webhelycímkék adminisztrációját egy interfészen keresztül. A Google Tag Manager csupán címkéket implementál, ami azt jelenti, hogy nem alkalmaznak cookie-kat, és személyes adatok sem kerülnek feldolgozásra. A Google Címkekezelő másfajta címkéket hoz létre, amelyek adatokat rögzíthetnek; a Google Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a tartományi vagy a cookie szinten deaktiválást hajtottak végre, akkor az összes nyomkövetési címke deaktiválva marad, feltéve, hogy azokat a Google Címkekezelővel hajtják végre.

DoubleClick

Weboldalunk a Google Analytics Remarketing szolgáltatásait használja a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközhöz kapcsolódó szolgáltatásaival együtt. A szolgáltató a Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott célközönségeket összekapcsolja a Google AdWords és a Google DoubleClick eszközhöz tartozó szolgáltatásokkal. Ily módon az Ön által az egy adott eszközön (pl. Mobiltelefonon) korábbi felhasználói és szörfözési viselkedése alapján testre szabott, érdeklődésen alapuló, személyre szabott alapvető marketingüzenetek is megjeleníthetők egy másik eszközön (pl. Tablet vagy PC).

A feldolgozás a weboldalunk optimális marketingje iránti jogszerű érdeklődésünk alapján történik, az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján; ahol adatvédelmi jogait bármikor érvényesítheti.

Ha megadta a megfelelő hozzájárulást, a Google erre a célra összekapcsolja a webes és alkalmazásböngésző előzményeit a Google-fiókjával. Ily módon ugyanazok a személyre szabott alap marketing-üzenetek helyezhetők el minden olyan eszközön, amelyet a Google-fiókjába bejelentkezett.

A következő linken keresztül: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

További információ és a hirdetéssel és a Google-val kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések a http://www.google.com/policies/technologies/ads/ címen találhatók.

Facebook egyéni célközönség (Custom Audiences - „látogatói tevékenység pixel“)

Ez a weboldal a Facebook közösségi háló úgynevezett „Facebook Pixel” alkalmazását használja, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. amennyiben Ön az EU területén lakik, a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 üzemeltet.

Az adatfeldolgozás a jogos érdekek jogalapján alapul, a GDPR (adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdése f. pontjának megfelelően; azaz online ajánlatunk elemzése és optimalizálása iránti érdekünkön.

Adott esetben a Facebook Inc. személyes adatokat továbbít az Egyesült Államokba. A Facebook azonban az Adatvédelmi pajzs megállapodás alapján tanúsított (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. A Facebook tehát elkötelezett az EU adatvédelmi szabványainak betartása mellett.

Ön engedélyezheti a Facebook és a leányvállalatai számára, hogy hirdetéseket jelentessenek meg a Facebookon és a Facebookon kívül. Ebből a célból egy cookie tárolható el az Ön számítógépén. A Facebook Pixel alkalmazás használatával az általunk megjelenített hirdetéseket csak azok a felhasználók látják, akik már a honlapunkat is meglátogatták, vagy meghatározott jellemzőkkel bírnak, amelyeket a Facebooknak továbbítunk. A Facebook Pixel segítségével a Facebookon hirdetések bemutatásának célcsoportjaként jelölhetjük meg honlapunk látogatóit.

A szolgáltatásaink használatából származó következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, mégpedig a 2019. 03. 13. és 04. 30. közötti időszakból:

 • Facebook felhasználói azonosító
 • IP-cím
 • használt böngésző
 • géptípus

A Facebook Pixel segítségével több oldalon át is nyomon követhető az Ön viselkedése, miután látott egy Facebook-hirdetést vagy rákattintott egyre. E folyamat célja, hogy statisztikai és piackutatási célokra értékelje a Facebook-hirdetések hatékonyságát, és segíthet a jövőbeni hirdetési erőfeszítések optimalizálásában.

A Facebook által végzett adatfeldolgozás a Facebook adatfelhasználási irányelve keretében történik: https://www.facebook.com/policy. A Facebook Pixelről és annak működéséről szóló konkrét információk itt találhatók: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Ön ellenezheti, hogy a Facebook Pixel rögzítse, és hirdetések megjelenítéséhez használja fel az Ön adatait. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Ön a Digital Advertising Alliance alábbi weboldalán is letilthatja a harmadik fél szolgáltatóktól, például a Facebooktól származó cookie-k használatát: http://www.aboutads.info/choices/

Itt letilthatja a használatot a „opt-out” lehetőséggel is (kérjük, vegye figyelembe: az opt-out gomb csak akkor jelenik meg, ha ez az opt-out funkció még nincs aktiválva):

Közösségi hálózatok social plugin-jei

Internet-oldalunkon hivatkozás található a Facebook, LinkedIn, Twitter közösségi hálózatokhoz és a YouTube videoportálhoz. A hivatkozások a szolgáltatók megfelelő logóiról ismerhetők fel. A hivatkozásokra kattintva megnyílnak a közösségi médiaoldalak. Ezekre az oldalakra a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazható. Az ott érvényes rendelkezésekről kérjük, tekintsék meg az egyes szolgáltatók megfelelő adatvédelmi nyilatkozatait:

http://www.facebook.com/policy.php
http://twitter.com/privacy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv