Obowiązek przejrzystości i informacji dla klientów i zainteresowanych

według unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Leadec Holding i jej podmioty powiązane* zgodnie z § 15 Aktiengesetz i praw przysługujących Państwu na mocy przepisów ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialny organ (kontroler) i urzędnik ds. ochrony danych

Adres firmy

Leadec Beteiligungen GmbH, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart

Dane kontaktowe firmy

www.leadec-services.com
Tel.: 0711-7841-0
Fax: 0711 7841-160
dataprivacy.DE@leadec-services.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w :

dataprivacy.PL@leadec-services.com

Kategorie danych i źródeł danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach stosunku umownego i w ramach nawiązania relacji biznesowych:

  • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko obecnych i poprzednich osób wyznaczonych do kontaktu, tytuł, nazwa i adres firmy lub pracodawcy, numer telefonu, w tym numer wewnętrzny oraz biznesowy adres e-mail),

  • dane dotyczące zatrudnienia (np. dział, stanowisko).

Z zasady Państwa dane osobowe są pozyskiwane podczas nawiązania pierwszego kontaktu na naszym stoisku w celu zawarcia umowy. Wyjątkowo w niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są pozyskiwane z innych źródeł. Informacje są pozyskiwane m.in. poprzez kierowanie związanych z daną sprawą zapytań do biur kredytowych, zwłaszcza w celu ustalenia zdolności kredytowej i poznania zachowania kredytowego.

Cel i legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z postanowieniami RODO, lokalnych przepisów ochrony danych i innych obowiązujących przepisów.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy (np. do przygotowania oferty produktu lub usługi) i/lub wypełnienia zobowiązań umownych (np. świadczenie usług, zawieranie umów z dostawcami, przetwarzanie zamówień/płatności), (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego przetwarzania (np. przepisy podatkowe) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe są pozyskiwane w pierwszej kolejności dla powyższych celów.

Naturalnie, Państwa zgoda również może stanowić podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przed udzieleniem zgody poinformujemy Państwa o celu przetwarzania danych i o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody na mocy art. 7 ust. 3 RODO.

Firma Leadec Beteiligungen GmbH jest także zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientem poprzez przesyłanie mu informacji i ofert o produktach i usługach firmy za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przesyłania istotnych informacji i ofert (art. 6 ust. 1 lit. f) EU-DS-BER).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykrywania popełnianych wykroczeń wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione wymagania art. 10 RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zostaną usunięte z chwilą, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wspomnianych wyżej celów lub w wyniku wycofania przez Państwa zgody. Dane osobowe będą przechowywane po ustaniu stosunku umownego wyłącznie w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub mamy do tego prawo. Przepisy, które nakładają na nas obowiązek zatrzymania danych to m.in. przepisy handlowe i podatkowe. W takim przypadku okres przechowywania może wynieść nawet 10 lat. Na przykład może nam przysługiwać prawo do zatrzymania danych na mocy naszej umowy lub art. 18 RODO. Ponadto będą przestrzegane ustawowe terminy przedawnienia. 

Odbiorcy danych i kategorie odbiorców danych

Nasza firma dokłada wszelkich starań, by Państwa dane były przekazywane wyłącznie tym działom i osobom, które ich potrzebują w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli współpracujemy z Państwa firmą na terenie wielu krajów, może zaistnieć konieczność wymiany danych związanych z określonym zamówieniem między wyznaczonymi przez Państwa pracownikami w celu polepszenia jakości świadczonych przez nas usług.

W wielu przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne w realizacji ich zadań. W takim wypadku konieczne jest zawarcie umów dotyczących ochrony danych ze wszystkimi usługodawcami. Usługodawcy korzystają z danych w celu realizacji takich działań, jak dostawa, zaopatrywanie, świadczenie usług płatniczych, sprawdzanie historii kredytowej itp.

Dane osobowe mogą być też przekazywane władzom publicznym, np. organom podatkowym, organom ścigania, organom celnym itp. na mocy odpowiednich przepisów.

Zamiar przekazania danych do państwa trzeciego

Dane osobowe są przekazywane do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy lub jest to wymagane przez prawo lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są przekazywane usługodawcom lub spółkom grupy znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w: Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Meksyku, USA i naszym zewnętrznym usługodawcom znajdującym się w USA.

Przestrzeganie odpowiedniego poziomu ochrony danych jest zapewnione przez m.in. unijne standardowe klauzule umowne i wiążące reguły korporacyjne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą, następujące prawa określone w artykułach 15 - 22 RODO:

  • prawo dostępu (art. 15 RODO),
  • prawo do usunięcia (art. 17 RODO),
  • prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
  • prawo do przenoszenia (art. 20 RODO),p
  • rawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: dataprivacy.PL@leadec-services.com.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych jest podyktowane naszym prawnie uzasadnionym interesem, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec takiego rodzaju przetwarzania w dowolnym momencie i z powodów związanych z Państwa konkretną sytuacją; powyższe postanowienia dotyczą także profilowania.

W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie podać przekonującego i uzasadnionego powodu do ich przetwarzania, który ma pierwszeństwo przed Państwa interesem, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie ma zostać wykorzystane przez nas w celu wystąpienia z roszczeniem prawnym, prowadzenia sporu lub obrony w sporze.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Tyczy się to także profilowania, o ile jest ono wykonywane w związku z marketingiem bezpośrednim. Po zgłoszeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego zaprzestaniemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowany proces podejmowania poszczególnych decyzji

Nie stosujemy żadnych procesów automatycznego podejmowania decyzji.

 

 

* podmioty powiązane Leadec Holding BV & Co. KG Stuttgart