Oznámenie o ochrane osobných údajov

Našej spoločnosti Leadec s. r. o., so sídlom Drobného 27, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 742 712, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16907/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) záleží na ochrane osobných údajov a v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom ako osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, a to najmä na aké účely a na základe akých právnych základov, komu ich naša Spoločnosť poskytuje alebo sprístupňuje, aké práva Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov prináležia a podobne. 

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov. 

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k predmetnému právu na prístup a k ostatným právam, ktoré Vám vyplývajú z GDPR, nájdete nižšie v 7. časti tohto oznámenia). 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na našu Spoločnosť vzťahujú. 

Pre účely zodpovedania akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb, použite prosím nasledovné kontaktné údaje: 

Obchodné meno: Leadec s. r. o.
Adresa: Drobného 27, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Email: ochranaudajov@leadec-services.com
Telefonický kontakt: +421 2 6010 3924

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Bežné osobné údaje:
Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje, ktoré poskytnete našej Spoločnosti osobne alebo ich naša Spoločnosť získa z iných zdrojov, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami. 

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje):
Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) veľmi výnimočne, a to výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, ak ich spracúvame na relevantnom právnom základe a ak sú pre našu Spoločnosť skutočne nevyhnutné.

2. PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)

 • Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených so zákazníkmi a klientmi

  Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov a klientov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov (vrátane evidencie zoznamu zákazníkov, klientov, termínov, vykonaných plnení a jednotlivých uzatvorených zmlúv). Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi zákazníkmi a klientmi (najmä zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o spolupráci, zmlúv o dielo, mandátnych zmlúv a iných zmlúv), aby sme mohli svojim zákazníkom poskytnúť príslušnú službu, tovar alebo iné plnenie stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje musia byť pre tento účel našej Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

  Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 • Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených s dodávateľmi

  Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa našich dodávateľov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi dodávateľmi (najmä zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o dodaní tovaru, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv, zmlúv o dielo a iných zmlúv), aby mohli dodávatelia našej Spoločnosti dodať príslušné služby, tovary alebo iné plnenia stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje musia byť pre tento účel našej Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

  Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 • Na účel efektívneho uzatvorenia a plnenia zmluvných vzťahov

  Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby mohla riadne uzatvoriť a plniť všetky svoje zmluvné vzťahy, a preto potrebuje spracúvať základné kontaktné a identifikačné osobné údaje týkajúce sa zástupcov a kontaktných osôb druhej zmluvnej strany (dodávateľa, zákazníka, klienta a obchodného partnera našej Spoločnosti). Naša Spoločnosť potrebuje získať relevantné osobné údaje druhej zmluvnej strany a jej zástupcov, aby mohla pripraviť relevantný návrh zmluvy (objednávky) a platne uzatvoriť s touto zmluvnou stranou zmluvný vzťah. Rovnako aj počas plnenia zmluvy naša Spoločnosť často potrebuje identifikačné a kontaktné údaje zástupcov, kontaktných osôb a iných pracovníkov druhej zmluvnej strany, aby mohla riadne dodať a/alebo prijať príslušnú službu, tovar a/alebo iné plnenie podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. Tieto údaje získavame priamo od svojich dodávateľov, zákazníkov, klientov alebo obchodných partnerov alebo z verejne prístupných zdrojov.

  Naša Spoločnosť spracúva predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy (zmluvného vzťahu).
   
 • Na účel preukazovania, uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti

  Ide o spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu pre účely preukazovania, uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, a to voči našim zákazníkom/klientom, obchodným partnerom, kontraktorom, subdodávateľom alebo dlžníkom. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne preukazovať, uplatniť alebo obhájiť svoje oprávnené nároky a práva. Na tento účel budú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne ekonomické a transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby nárokov našej Spoločnosti skutočne nevyhnutné, bude naša Spoločnosť spracúvať aj iné osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

  Vaše osobné údaje na predmetný účel uchovávame po nevyhnutnú dobu, najdlhšie po dobu štyroch (4) rokov od skončenia zmluvného vzťahu (táto doba sa odvíja od základných premlčacích dôb podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka). V prípade, ak bude začaté súdne, rozhodcovské, správne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, tak nevyhnutné osobné údaje na tento účel bude naša Spoločnosť spracúvať počas celej doby trvania príslušného konania.
   
 • Na účel prijatia služby právneho poradenstva a právneho zastupovania

  Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu k tomu, aby prostredníctvom našich právnych zástupcov (najmä advokátov) bola schopná prijať služby právneho poradenstva, ktoré spočívajú najmä v príprave zmlúv a iných právnych dokumentov, v komunikácii s aktuálnymi, súčasnými a bývalými zmluvnými partnermi (vrátane mimosúdneho riešenia sporov) a v účasti na rokovaniach. Naša Spoločnosť má na takomto spracúvaní oprávnený záujem, aby mohla platne uzatvoriť zmluvné vzťahy s tretími osobami (zmluvnými partnermi) a aby predišla škodám alebo iným ujmám, ktoré by mohli vzniknúť, ak by niektoré zmluvy a/alebo iné úkony neboli vykonané v súlade s platným právnym poriadkom.

  Osobné údaje na tento účel naša Spoločnosť poskytne advokátom a advokátskym kanceláriám, ktorí podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujú právne služby.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

  Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.

 • Na účel vedenia odoslanej a doručenej pošty (správa registratúry a elektronická komunikácia)

  Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základne oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty (správa registratúry a elektronická komunikácia).

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

  Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.
   
 • Na účel poskytnutia súčinnosti, informácií a nadviazanie kontaktu

  Ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb na základe oprávneného záujmu, ktoré získame z verejne prístupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom je záujmom našej Spoločnosti, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti alebo aby naša Spoločnosť poskytla týmto osobám súčinnosť, prípadne informácie, ktorú/ktoré od našej Spoločnosti tieto osoby požiadajú.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

  Osobné údaje na tento účel spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, aby naša Spoločnosť bola schopná príslušným osobám poskytnúť súčinnosť alebo informácie alebo nadviazať s nimi kontakt. Doba uchovania týchto údajov však nikdy nepresiahne päť (5) rokov.
   
 • Na účel vybavovania a evidencie žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR

  Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje k tomu, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov. Vaše základné identifikačné alebo kontaktné osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme mohli Vašu žiadosť alebo podnet riadne vybaviť.

  Vaše žiadosti/podnety, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu naša Spoločnosť ďalej uchováva na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich právnych nárokov pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti.

  Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame po nevyhnutnú dobu na vybavenie žiadostí a podnetov a tieto žiadosti/podnety, vrátane dokladov o ich vybavení, evidujeme/uchovávame najviac po dobu piatich (5) rokov od vybavenia žiadosti/dopytu, minimálne však do momentu právoplatného skončenia správneho konania, ktoré bolo v súvislosti s touto žiadosťou/dopytom začaté.
   
 • Na účel aktívneho vyhľadávania kolegov alebo spolupracovníkov

  V rámci predzmluvných vzťahov budeme spracúvať osobné údaje týkajúce sa nášho budúceho kolegu alebo spolupracovníka. Vaše osobné údaje získame predovšetkým z verejne prístupných zdrojov na to určených (napríklad portál Profesia, LinkedIn, Facebook) alebo na základe odporúčania od tretej osoby. Na tento účel posúdime Vaše bežné osobné údaje získané z verejne prístupných zdrojov, či z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov ste potenciálnym kandidátom byť našim kolegom alebo spolupracovníkom, či už na základe pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu (t.j. vykonávame týmto aj profilovanie). Na tento účel spracúvame Vaše verejne prístupné identifikačné osobné údaje, kontaktné osobné údaje a osobné údaje týkajúce sa Vašich pracovných skúseností, vzdelania, referencií a iné údaje, z ktorých bude zrejmé posúdiť, či zodpovedáte aktuálnym požiadavkám našej Spoločnosti na nového kolegu alebo spolupracovníka.

  Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, pokiaľ bude zrejmé, či dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu, alebo nie. Akonáhle bude zrejmé, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, Vaše osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný relevantný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vás naďalej viedli v našej databáze.
   
 • Na účel výberu zamestnancov - uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie)

  Na tento účel spracúva naša Spoločnosť bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom Vášho životopisu, sprievodného listu a iných priložených dokumentov. Vo výberovom konaní posudzujeme Vaše osobné údaje, či ste vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov, ktoré sú pre danú pracovnú pozíciu potrebné. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré smerujú k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou. V prípade, ak nebudete vo výberovom konaní úspešný/úspešná, teda nedôjde k uzavretiu (pracovnej) zmluvy alebo dohody medzi Vami a našou Spoločnosťou, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme/zlikvidujeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vaše osobné údaje ďalej viedli/spracúvali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie, na základe čoho Vás môžeme v budúcnosti proaktívne kontaktovať, ak by bola u nás voľná nová pracovná pozícia a ak by sme vyhodnotili, že Vaše skúsenosti, schopnosti, vzdelanie a ostatné osobnostné predpoklady sú na túto pracovnú pozíciu vhodné.

  Osobné údaje spracúvańe na základe súhlasu uchovávame pre tento účel po dobu platnosti súhlasu. Ak udelíte našej Spoločnosti súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 • Na účel ochrany majetku, bezpečnosti a verejného poriadku (kamerové systémy)

  Ide o spracúvanie Vašich bežných osobných údajov (najmä podobizne, správania sa a prejavov osobnej povahy) prostredníctvom kamerových systémov (audio-video záznamy) na účel ochrany majetku a bezpečnosti našej Spoločnosti a našich zamestnancov/pracovníkov ako aj bezpečnosti dotknutých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej Spoločnosti. Kamerové systémy sú na príslušných miestach riadne označené. Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby monitorovala prostredníctvom kamerového záznamu svoje priestory, v rámci ktorých Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť. Ide o dôležitý záujem našej Spoločnosti, aby bola zabezpečená ochrana majetku a činnosti našej Spoločnosti, ako aj verejného poriadku a zároveň aby bola zabezpečená aj bezpečnosť najmä našich zamestnancov, pracovníkov, klientov a obchodných partnerov.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

  Kamerové záznamy z našich kamerových systémov uchovávame najdlhšie po dobu siedmich (7) dní.

 • Na účel marketingu

  Ide o spracúvanie kontaktných a identifikačných osobných údajov predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie pozvánok na organizované podujatia alebo konferencie, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou. Identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:

  Vášho súhlasu: ktorý nám dobrovoľne udelíte na konkrétne marketingové aktivity (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; alebo

  oprávneného záujmu: oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných a identifikačných osobných údajov našich bývalých a aktuálnych klientov (zákazníkov) na účel priameho marketingu spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi je naša Spoločnosť v rámci spätnej väzby schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné a identifikačné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich ponukách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich aj prípadnú priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať si pravidelný kontakt so svojimi klientmi.

  Rovnako pre prípad elektronickej komunikácie poukazujeme aj na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a to konkrétne na účel priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

  Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu uchovávame pre tento účel po dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje našich bývalých klientov (zákazníkov) spracúvaných na základe oprávneného záujmu uchovávame pre tento účel najdlhšie po dobu piatich (5) rokov.
   
 • Na účel vybavenia a evidencie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových podkladov a fakturácie

  Z účtovných a daňových predpisov (najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) vyplýva našej Spoločnosti zákonná povinnosť viesť účtovníctvo a príslušné osobné údaje (dokumenty) uchovávať po doby stanovené týmito predpismi.

  Podľa ustanovenia § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znená neskorších predpisov naša Spoločnosť uchováva účtovné záznamy po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
   
 • Na účel zabezpečenia ochrany osobných údajov

  Spracúvanie osobných údajov na daný účel vykonávame na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v zavedení primeraných technických a organizačných opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany informačným systémom našej Spoločnosti. Najmä z GDPR v spojení so ZoOOÚ vyplývajú našej Spoločnosti povinnosti, aby sme zabezpečili ochranu osobným a iným údajom primeranými technickým a organizačnými opatreniami.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

3. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či naša Spoločnosť je oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu: 

 • marketingovým a PR spoločnostiam, ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby (vrátane služby súvisiace so zasielaním newslettra);
 • poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky;
 • právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, pripravujú pre našu Spoločnosť právne dokumenty, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom na účely uplatňovania a obhajoby práv a právnych nárokov našej Spoločnosti;
 • spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú vymáhanie a správu pohľadávok;
 • tlmočníkom a prekladateľom, ak v súvislosti s činnosťou našej Spoločnosti, poskytovaním našich služieb, tovarov alebo na iný účel, je potrebné zabezpečiť preklad niektorých dokumentov do alebo z cudzieho jazyka;
 • audítorom, ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, napríklad na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;
 • účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom, ktorí zabezpečujú pre našu Spoločnosť komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva, vrátane poskytnutia účtovného a daňového poradenstva;
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť emailovú službu a firemné externé úložisko (cloud);
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť správu registratúrnych záznamov, archiváciu a prípadne likvidáciu dokumentov;
 • bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
 • externým partnerom a sprostredkovateľom v oblasti obchodu;
 • spolupracujúcim personálnym agentúram;
 • spoločnostiam prevádzkujúcich HR portály (napríklad Profesia, LinkedIn);
 • našim materským spoločnostiam Leadec Holding BV & Co. KG a Leadec Beteiligungen GmbH (spoločníkom), ktoré sídlia v Nemecku, nakoľko naše materské spoločnosti zabezpečujú pre našu Spoločnosť serverové riešenia, vrátane softvérových produktov pre naše personálne a obchodné oddelenie a podobne. 

Orgány štátu a ostatné subjekty: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:

 • v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
 • to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
 • to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby,

pričom môže ísť o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov: 

 • kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;
 • regulátorovi;
 • notárovi ako súdnemu komisárovi;
 • daňovému úradu;
 • orgánom dohľadu a kontroly;
 • vládnej agentúre;
 • exekútorovi;
 • správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;
 • obci, mestu, vyššiemu územnému celku;
 • ministerstvu;
 • Národnému kontrolnému úradu SR;
 • Národnému bezpečnostnému úradu SR;
 • Slovenskej obchodnej inšpekcii;
 • Justičnej pokladnici;
 • Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • Finančnému riaditeľstvu SR;
 • alebo inému subjektu. 

Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov udelíte našej Spoločnosti súhlas alebo udelíte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu. 

Jednotlivé doby uchovávania pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov nájdete v rámci každého účelu spracúvania v 2. časti tohto oznámenia vyššie, pričom pri uchovávaní osobných údajov sa vždy riadime nasledovnými základnými pravidlami: 

 • v prípade spracúvania osobných údajov pre účely plnenia zmluvy, osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy (zmluvného vzťahu), ktorá je uzatvorená s našou Spoločnosťou;
 • účtovné doklady a záznamy uchovávame počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, tak po dobu platnosti tohto súhlasu, resp. do momentu odvolania tohto súhlasu;
 • v prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania v rámci daného účelu, budeme spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, vždy však najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov;
 • po inú dobu, ak nám táto doba vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu nás oprávnene požiada, aby sme po dlhšiu dobu osobné údaje uchovávali pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Okrem jasne stanovených prípadov profilovania uvedeného pri niektorom z účelov stanovených v 2. časti tohto oznámenia vyššie, Vaše osobné údaje nie sú a nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a ani na profilovanie.

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Pre účely spracúvania uvedených vyššie nezamýšľame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pri takomto prenose dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd.

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva: 

 • 7.1 Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto oznámení, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.
   
 • 7.2 Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila. 

 • 7. 3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
  • 7.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
  • 7.3.2 ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
  • 7.3.3 využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
  • 7.3.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
  • 7.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
  • 7.3.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
- na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
- na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti. 

 • 7.4 Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
  • 7.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
  • 7.4.2 spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
  • 7.4.3 naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
  • 7.4.4 využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

 • 7.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe (plnenia) zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

 • 7.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

  Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takýto účel spracúvať. 

 • 7.7. Právo kedykoľvek odvolať súhlas: V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 • 7.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/

  Sťažnosťou sa rozumie predovšetkým návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 99 a nasl. ZoOOÚ. V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 • 7.9. Spôsob uplatnenia Vašich práv: Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v úvode tohto oznámenia. Komunikáciu s Vami uprednostňujeme v elektronickej forme (emailom), avšak Vaše žiadosti si môžete uplatniť aj písomne alebo ústne. Naša Spoločnosť Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti (napríklad Vás môžeme požiadať o poskytnutie kópie Vášho občianskeho preukazu). Predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. S ohľadom na komplexnosť žiadosti alebo väčší počet žiadostí, môžeme predmetnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať.

  Ak naša Spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote jeden (1) mesiac, bude Vás naša Spoločnosť informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

  Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je naša Spoločnosť oprávnená odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti alebo od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady našej Spoločnosti, ktorý stanovíme. Za neprimerane opakujúcu sa žiadosť budeme považovať najmä každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do šiestich (6) mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.

8. ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.

9. TRETIA STRANA

Etracker

Poskytovateľ tejto webovej lokality využíva služby spoločnosti etracker GmbH, Hamburg, Nemecko (www.etracker.com) na analýzu údajov o používaní. Používajú sa tu súbory cookie, ktoré umožňujú vykonávať štatistickú analýzu používania tejto webovej lokality jej návštevníkmi, ako aj zobrazovanie obsahu alebo reklamy relevantnej pre používateľov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v zariadení používateľa. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli používateľa identifikovať.

Spoločnosť etracker čo najskôr anonymizuje IP adresu a skonvertuje prihlasovacie meno alebo ID zariadenia na jedinečný kľúč, pomocou ktorého však nemožno nadviazať spojenie so žiadnou konkrétnou osobou. Spoločnosť etracker ho nepoužíva na žiadne iné účely, nekombinuje ho s inými údajmi, ani ho neposkytuje tretím stranám.Spoločnosť etracker spracúva a ukladá údaje, ktoré v rámci spoločnosti vygeneruje, výlučne v Nemecku, na základe poverenia od poskytovateľa tejto webovej lokality, preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie údajov sa vykonáva na právnom základe podľa čl. 6. ods. 1, vety 1, písm. a) európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vyžaduje si váš aktívny súhlas.Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Stačí jednoducho kliknúť na nasledujúce tlačidlo, ktoré aktivuje náš banner so súhlasom, a vybrať príslušné súbory cookie. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach súhlasu v banneri musíte vykonať pre každé zariadenie.

Nastavenia ochrany osobných údajov 

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou etracker nájdete na adrese www.etracker.com/datenschutz

Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu analýzy webu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6, ods. 1, vetou 1, písm. a) GDPR. Služba Google Analytics používa textové súbory ukladané vo vašom počítači označované ako súbory cookie, aby mohla webová lokalita analyzovať spôsob, akým používatelia používajú lokalitu. Informácie o vašom používaní webovej lokality vytvorené týmito súbormi cookie bude spoločnosť Google vo všeobecnosti prenášať a ukladať v serveroch v Spojených štátoch amerických. V dôsledku funkcie anonymizácie IP adresy, ktorá je na tejto webovej lokalite aktivovaná, spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných stranách dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom skráti. Úplná IP adresa sa do serverov spoločnosti Google v USA prenesie len vo výnimočných prípadoch až potom sa kráti. Spoločnosť Google tieto informácie používa v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality s cieľom vyhodnotiť vaše používanie webovej lokality, vytvoriť súhrnné správy o činnosti na webovej lokalite a poskytovať prevádzkovateľovi webovej lokality ďalšie služby v súvislosti s činnosťou na webovej lokalite a používaním internetu. IP adresa, ktorú váš prehliadač prenáša v rámci služby Google Analytics, sa nebude spájať so žiadnymi inými údajmi vo vlastníctve spoločnosti Google.Relácie a kampane skončia po uplynutí určitého času. Relácie sa predvolene skončia po 30 minútach nečinnosti a kampane po šiestich mesiacoch. Osobné údaje používateľov sa odstránia alebo anonymizujú po 14 mesiacoch.

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a má certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.google.com/analytics/terms/en.html a https://policies.google.com/?hl=en.

Ukladaniu týchto súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceli by sme vás však upozorniť, že v dôsledku toho nemusíte mať k dispozícii všetky funkcie tejto webovej lokality.

Prenosu vašich údajov vytvorených súbormi cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a ich spracúvaniu spoločnosťou Google môžete tiež zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Stačí jednoducho kliknúť na nasledujúce tlačidlo, ktoré aktivuje náš banner so súhlasom, a vybrať príslušné súbory cookie. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach súhlasu v banneri musíte vykonať pre každé zariadenie.

Nastavenia ochrany osobných údajov 

Vezmite na vedomie, že na tejto webovej lokalite sa pre službu Google Analytics pridáva kód „gat._anonymizeIp“, ktorý zabezpečí anonymizované získavanie IP adresy (takzvané maskovanie IP). Službu Google Analytics používame aj na vyhodnocovanie údajov zo súborov cookie AdWords a DoubleClick (pozrite si Google Adwords a DoubleClick), ako aj údaje z inzertných funkcií spoločnosti Google, a to výlučne na štatistické účely. Ak si to neželáte, túto funkciu môžete vypnúť prostredníctvom nástroja Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads alebo https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Google Tag Manager

Táto webová lokalita používa Správcu značiek Google. Táto služba umožňuje spravovať značky webovej lokality prostredníctvom rozhrania. Správca značiek je nevyhnutný na technickú prevádzku a spravuje značky. Používanie Správcu značiek Google prebieha na právnom základe podľa čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f) nariadenia GDPR. Správca značiek Google zavádza len značky, čo znamená, že nepoužíva súbory cookie ani nezaznamenáva osobné údaje. Správca značiek Google spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zaznamenávať údaje, samotný Správca značiek Google však k týmto údajom prístup nemá. Ak bola na úrovni domény alebo súborov cookie zavedená deaktivácia, všetky sledovacie značky zostanú vypnuté za predpokladu, že ich zaviedol Správca značiek Google.
Ďalšie informácie o Správcovi značiek Google nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Remarketing

Naše webové stránky používajú funkcie Google Ads Remarketing, týmto inzerujeme webové stránky vo vyhľadávaniach Google a na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google”). Na tento účel spoločnosť Google nastaví v prehliadači koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje zobrazovanie reklám založené na vašich preferenciách pomocou pseudonymného identifikačného čísla súboru cookie a na základe navštívených stránok. Základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, právnym základom je článok 6, ods. 1, s. 1, písm. a Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Na základe certifikácie podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, zaručuje Google, že požiadavky EÚ na ochranu údajov sú splnené aj pri spracovaní údajov v Spojených štátoch.

Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční iba v prípade, ak ste spoločnosti Google dali súhlas, že vaša internetová história a história aplikácií bude prepojená s vaším účtom Google a informácie z vášho účtu Google sa použijú na prispôsobenie reklám, ktoré si prezeráte na webe.

Ak ste zaregistrovaný v službe Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu účtu.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Okrem toho si môžete na nasledovnom odkaze nainštalovať doplnky od spoločnosti Google: https://www.google.com/settings/ads/plugin
V budúcnosti môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Nato si jednoducho otvorte náš Consent banner a vyberte zodpovedajúci/e súbor/y cookie. Upozorňujeme, že zmena nastavení v Consent banner sa musí vykonať osobitne pre každé koncové zariadenie.

Nastavenia ochrany osobných údajov 

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietok nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Consentmanager

V rámci našej webovej lokality sme integrovali nástroj správy súhlasov consentmanager (www.consentmanager.net) od spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme získali súhlas so spracúvaním údajov, používaním súborov cookie alebo podobnými funkciami. Prostredníctvom nástroja consentmanager máte možnosť vyjadriť súhlas s niektorými funkciami našej webovej lokality, napr. na účely integrácie externých prvkov, štatistickej analýzy, merania či prispôsobenej reklamy. Prostredníctvom nástroja consentmanager môžete vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s úplne všetkými funkciami alebo vyjadriť súhlas iba s jednotlivými účelmi či funkciami. Zvolené nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Účelom integrácie nástroja consentmanager je umožniť používateľom našej webovej lokality rozhodnúť sa o vyššie uvedených funkciách a v rámci budúceho používania poskytnúť možnosť zmeny zvolených nastavení (na zmenu nastavení kliknite tu: https://www.leadec-services.com/slovakia/sk/#cmpscreencustom).

V rámci používania nástroja consentmanager sa spracúvajú osobné údaje a informácie z použitých koncových zariadení, napríklad IP adresa. Na uloženie týchto nastavení je nastavený súbor cookie, ktorý je technicky nevyhnutný na prevádzku webovej lokality.Spracúvanie sa vykonáva na právnom základe podľa čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. c) v spojení s čl. 6, ods. 3, bod 1, písm. a) v spojení s čl. 7, ods. 1 nariadenia GDPR a alternatívne s čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f) nariadenia GDPR. Nástroj consentmanager používame na splnenie našich právnych povinností (napr. povinnosť poskytnúť dôkazy). Naše legitímne záujmy pri spracúvaní údajov spočívajú v uchovávaní používateľských nastavení a preferencií týkajúcich sa používania súborov cookie a ďalších funkcií. Nástroj consentmanager bude vaše údaje uchovávať, pokým budú vaše používateľské nastavenia aktívne, maximálne však 2 roky. Po dvoch rokoch od zmeny používateľských nastavení vás nástroj vyzve, aby ste znovu poskytli svoj súhlas. Zvolené používateľské nastavenia budú následne opäť uchovávané počas trvania tohto obdobia.

Proti spracúvaniu údajov môžete vzniesť námietku. Máte právo namietať proti dôvodom vyplývajúcim z vašej konkrétnej situácie. Ak chcete vzniesť námietku, pošlite e-mail na ochranaudajov@leadec-services.com.

Integrácia videí prostredníctvom YouTube

Na našej webovej lokalite používame videá z platformy YouTube od poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Videá sú vložené s režimom zvýšenej ochrany údajov. Pri vkladaní videí s režimom zvýšenej ochrany údajov nebudú uložené súbory cookie, ktoré zaznamenávajú správanie používateľov na účely prispôsobenia prehrávania videí. Režim zvýšenej ochrany údajov sa však vzťahuje len na zaznamenávanie správania používateľov, nie na poskytovanie reklám.

Pri návšteve našej lokality sa v lokálnom úložisku webového prehliadača vytvorí ID zariadenia, ktoré sa ukladá aj po ukončení relácie. Pri návšteve našej webovej lokality sa pripájate aj k sieti Google DoubleClick. Pri spustení videa sa môžu spustiť aj ďalšie operácie súvisiace so spracúvaním údajov. Nad touto skutočnosťou nemáme žiadnu kontrolu. V prípade prihlásenia do účtu Google sa vaše údaje priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby platforma YouTube vytvorila prepojenie s vaším profilom, pred spustením videa sa musíte najprv odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako profil používateľa a používa ich na účely poskytovania reklám a marketingu a/alebo na vytvorenie webovej lokality podľa potrieb používateľov. Takáto analýza sa používa konkrétne (aj v prípade neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklám orientovaných na používateľa a informovanie ostatných používateľov v sociálnej sieti o vašej činnosti na našej webovej lokalite. Máte právo vyjadriť nesúhlas s vytvorením profilu používateľa, v takom prípade však musíte na uplatnenie svojich práv kontaktovať spoločnosť YouTube.

Vyjadrenie nesúhlasu: https://adssettings.google.com/authenticated

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom platformy YouTube nájdete v ochrane údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie o svojich právach a voliteľných nastaveniach na ochranu svojich osobných údajov sú k dispozícii na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a má certifikát v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.