Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa dotýka informácií o zamestnancoch a obchodných partneroch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa týka iba spoločnosti Leadec s.r.o. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka ostatných lokalít našich spoločnosti Leadec Holding BV & Co. KG ani akýchkoľvek iných tretích strán, a to aj v prípade, keď sú ich webové lokality prepojené s našou webovou lokalitou.

Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov tých stránok, ktoré navštevujete.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov riadi spracovanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od našich zamestnancov a obchodných partnerov (všetky formy zámena „vy“). 

Pre účely tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov výraz „obchodný partner“ označuje akéhokoľvek subdodávateľa, dodávateľa alebo inú osobu, s ktorou sme v trvajúcom obchodnom vzťahu týkajúcom sa poskytovania produktov alebo služieb.

Výraz „osobné údaje“ označuje informácie, ktoré vás identifikujú, ako napr. vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

O poskytnutie osobných údajov vás môžeme požiadať v nasledujúcich prípadoch:

  • uchádzate sa o pracovné miesto, odošlete svoj životopis, alebo
  • máme povinnosť zhromažďovať údaje kvôli mzdovej agende, daňovej a odvodovej agende, a pre potreby zdravotného zabezpečenia. V tomto prípade budeme zhromažďovať údaje ako dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, doklad k zdravotnej poistovni, rodné listy detí, zdravotné prehliadky, číslo bankového účtu. Uchádzači o pracovné miesto môžu byť požiadaní o poskytnutie informácií o vzdelaní, praxi a záujme o príslušnú pozíciu. Formuláre, ktoré sa rozhodnete vyplniť, budú obsahovať označenie povinných alebo dobrovoľných informácií.

Ako používame osobné informácie

Spoločnosť Leadec s.r.o. používa osobné údaje na nasledujúce účely:

  • pre vedenie mzdovej agendy, daňovej a odvodovej agendy
  • umožnenie komunikácie zo strany spoločnosti Leadec s.r.o.
  • na špecifické účely popísané v súhlase, o ktorý ste boli požiadaný Vami doručené osobne údaje, ktoré nebudú obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov, budú hneď skartované alebo vymazané.

Sprístupnenie osobných informácií

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia môžeme zdieľať s materskou spoločnosťou Leadec Holding BV & Co. KG za účelom centrálnej evidencie zamestnancov holdingu.

Vaše osobné informácie budeme zdieľať len s tými obchodnými partnermi, ktorí súhlasia so spracovaním a ochranou vašich osobných informácií v súlade s našimi pokynmi a s ich používaním výlučne na účely stanovené našou spoločnosťou. Vaše osobné informácie môžeme tiež sprístupniť v súvislosti s trestným konaním, prevenciou podvodov alebo iným právnym konaním; ak to požaduje zákon alebo predpisy; alebo ak spoločnosť Leadec s.r.o. nadobudne odôvodnené presvedčenie, že je to nevyhnutné na ochranu spoločnosti, jej zákazníkov alebo verejnosti. bS výnimkou vyššie uvedeného nebudeme bez vášho súhlasu sprístupňovať vaše osobné informácie tretím stranám.

Prístup, úprava a odstránenie vašich osobných informácií

Spoločnosť Leadec s.r.o. vám chce pomôcť udržiavať presnosť vašich osobných informácií. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa charakteru vašich osobných informácií, ktoré uchovávame, alebo ak si želáte odstrániť alebo opraviť vaše osobné informácie, ktoré uchovávame, alebo ak chcete uplatniť svoje právo na prístup a/alebo sa chcete sťažovať na spracovanie vašich osobných informácií, pošlite písomnú žiadosť na adresu info-slovakia@leadec-services.com  alebo na poštovú adresu spoločnosti uvedenú na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ako zabezpečujeme vaše osobné informácie

Spoločnosť Leadec s.r.o. podniká všetky primerané opatrenia na ochranu vašich osobných informácií pred zneužitím, narušením a stratou, ako aj pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo sprístupnením. Používame na to nasledujúce metódy:

  • šifrovanie pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých informácií
  • obmedzenie fyzického prístupu do našich priestorov
  • obmedzenie prístupu k vašim informáciám, ktoré zhromažďujeme
  • dbáme na to, aby sme my a naši obchodní partneri používali náležité zabezpečovacie systémy na ochranu osobných informácií
  • tam, kde to vyžaduje zákon, skartovanie alebo anonymizovanie osobných informácií

Zhromažďovanie a používanie osobných informácií detí

Spoločnosť Leadec s.r.o. berie ochranu osobných údajov detí vážne. Osobné údaje detí sa zhromažďujú iba pre potreby uplatnenia daňového bonusu na dieťa. Vedome nezhromažďujeme osobné informácie od detí.

Naše web stránky na mnohých miestach používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané web prehliadačom na váš počítač. Cookies nám pomáhajú robiť našu ponuku viac užívateľskú, efektívnejšiu a bezpečnejšiu.

Analýzou týchto cookies zisťujeme ako používate naše web stránky. Cookies nám pomáhajú prispôsobiť naše web stránky potrebám návštevníkov. Cookies nám tiež dovoľujú vyhodnocovať efektívnosť špecifických doplnkov a umiestniť ich napr. v súvislosti od záujmov používateľa.

Väčšina cookies sú “session” cookies. Tieto cookies sú automaticky vymazané po vašej návšteve. Stále cookies sú automaticky vymazané z Vášho počítača po vypršaní doby uloženia (obvykle po šiestich mesiacoch) alebo si ich vymažete svojpomocne ešte pred ich vypršaním.

Väčšina web prehliadačov automaticky akceptuje cookies. Vy si ale môžete zmeniť nastavenie web prehliadača ak nechcete odosielať takéto informácie. Aj v takomto prípade budete môcť bez obmedzení používať ponuky našich web stránok (s výnimkou napr. nastavení).

Upozorňujeme, že zakázaním cookies môžete prísť o plnú funkcionalitu našich web stránok.

Uźívateľské profily/nástroje na sledovanie (tracking)

Etracker

Poskytovateľ tejto webovej lokality využíva služby spoločnosti etracker GmbH, Hamburg, Nemecko (www.etracker.com) na analýzu údajov o používaní. Používajú sa tu súbory cookies, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto stránky jej návštevníkmi, ako aj zobrazovanie obsahu alebo reklamy relevantnej pre používateľov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené internetovým prehliadačom na zariadení používateľa. Cookies spoločnosti etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať používateľa.

Spoločnosť etracker čo najskôr anonymizuje IP adresu a skonvertuje prihlasovacie meno alebo ID zariadenia na jedinečný kľúč, pomocou ktorého však nemožno nadviazať spojenie so žiadnou konkrétnou osobou. Spoločnosť etracker ho nepoužíva na žiadne iné účely, nekombinuje ho s inými údajmi ani ho neposúva tretím stranám.

Údaje vygenerované pomocou nástroja etracker spracúva a ukladá výhradne spoločnosť etracker v Nemecku na základe poverenia od poskytovateľa tejto webovej lokality, a preto podliehajú výhradne nemeckým a európskym zákonom a normám týkajúcim sa ochrany osobných údajov. 

Údaje sa spracúvajú na právnom základe čl. 6, oddiel 1, písm. f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Naším oprávneným záujmom je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej lokality. 

Proti uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať, ak sa dotýka vašej osoby. Takéto namietanie nebude mať pre vás žiadne negatívne následky.

Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou nástroja etracker nájdete na adrese www.etracker.com/datenschutz.

Google Analytics

Na základe nášho oprávneného záujmu (tj. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR), využívame obsah alebo ponuky služieb od externých poskytovateľov.

Táto webstránka používa Google Analytics, služby analýzy správania sa na internete spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania webstránky. Informácie získané pomocou súborov Cookies o využívaní tejto webstránky sa spravidla prenášajú na servery spoločnosti Google v USA, kde sa aj ukladajú. Aktiváciou anonymizácie IP adresy na tejto webstránke však v rámci členských krajín Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore spoločnosť Google najskôr vašu IP adresu skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webstránky spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila využívanie webstránky, aby vytvorila správy o aktivitách na webstránke a aby prevádzkovateľovi webstránky poskytla ďalšie služby súvisiace s využívaním internetovej relácie a využívaním stránky. IP Adresa sprostredkovaná vašim prehliadačom v rámci Google Analytics nebude v spoločnosti Google uchovávaná spoločne s inými údajmi.

Relácie a kampane sa po určitom čase ukončia. Štandardne sa relácie ukončia po 30 minútach neaktivity a kampane po šiestich mesiacoch. Osobné údaje používateľov budú po 14 mesiacoch vymazané alebo anonymizované.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de

Ukladanie súborov Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade možno nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webstránky.

Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje vygenerované súbormi Cookie a ktoré súvisia s používaním webstránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvaním týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknite na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zhromažďovaniu údajov služby Google Analytics v rámci tejto webstránky:

Na vaše zariadenie sa pritom uloží súbor Opt-Out Cookie. Ak svoje súbory Cookies zmažete, musíte opätovne kliknúť na tento odkaz.

Upozorňujeme vás na to, že na tejto webstránke je Google Analytics rozšírené o kód „gat._anonymizeIp“, aby zaručil anonymizované získavanie a zhromažďovanie IP adries (tzv. IP-Masking).

Okrem toho využívame Google Analytics na to, aby sme na čisto štatistické účely vyhodnotili údaje z AdWords a DoubleClick-Cookie (pozri Google AdWords a DoubleClick), ako aj údaje z reklamných funkcií spoločnosti Google. Ak si to neželáte, môžete to deaktivovať pomocou správcu nastavenia reklám (https://www.google.de/settings/ads, https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a podrobuje sa pritom EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Tag Manager

Táto stránka využíva Tag Manager spoločnosti Google. Vďaka tejto službe môžete pomocou ikon spravovať štítky (tagy) webstránky. Správca štítkov spoločnosti Google implementuje iba štítky. To znamená: Nepoužívajú sa žiadne súbory Cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné štítky, ktoré naopak môžu prípadne zhromažďovať údaje. Avšak Google Tag Manager nemá k týmto údajom prístup. Ak sa na úrovni domény alebo súboru Cookie vykoná nejaká deaktivácia, bude táto zachovaná pre všetky sledovacie štítky, ak boli implementované s funkciou Google Tag Manager.

Prepojenie na webové lokality a služby tretích strán

Berte na vedomie, že spoločnosť Leadec s.r.o. poskytuje prepojenia na iné webové lokality holdingu Leadec Holding BV & Co. KG, ktoré po kliknutí na ne môžu zhromažďovať vaše osobné informácie. Spracovanie informácií týmito webovými lokalitami nie je pokryté týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme z času na čas aktualizovať. Ak vykonáme zmeny tohoto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo urobíme akékoľvek dôležité zmeny v spôsobe používania osobných informácií, tieto zmeny budú reflektované v revízii tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v revízii dátumu účinnosti tohto vyhlásenia uvedeného na konci tejto časti. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako používame a chránime vaše osobné informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v júli 2018.

Kontaktujte nás

Ak by ste nás chceli kontaktovať z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa našich zásad ochrany osobných údajov, napíšte nám na adresu spoločnosti:

Leadec s.r.o.
Drobného 27
841 02 Bratislava

alebo na email info-slovakia@leadec-services.com