Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa dotýka informácií o zamestnancoch a obchodných partneroch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa týka iba spoločnosti Leadec s.r.o. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka ostatných lokalít našich spoločnosti Leadec Holding BV & Co. KG ani akýchkoľvek iných tretích strán, a to aj v prípade, keď sú ich webové lokality prepojené s našou webovou lokalitou.

Odporúčame vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov tých stránok, ktoré navštevujete.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov riadi spracovanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od našich zamestnancov a obchodných partnerov (všetky formy zámena „vy“). 

Pre účely tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov výraz „obchodný partner“ označuje akéhokoľvek subdodávateľa, dodávateľa alebo inú osobu, s ktorou sme v trvajúcom obchodnom vzťahu týkajúcom sa poskytovania produktov alebo služieb.

Výraz „osobné údaje“ označuje informácie, ktoré vás identifikujú, ako napr. vaše meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

O poskytnutie osobných údajov vás môžeme požiadať v nasledujúcich prípadoch:

  • uchádzate sa o pracovné miesto, odošlete svoj životopis, alebo
  • máme povinnosť zhromažďovať údaje kvôli mzdovej agende, daňovej a odvodovej agende, a pre potreby zdravotného zabezpečenia. V tomto prípade budeme zhromažďovať údaje ako dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, doklad k zdravotnej poistovni, rodné listy detí, zdravotné prehliadky, číslo bankového účtu. Uchádzači o pracovné miesto môžu byť požiadaní o poskytnutie informácií o vzdelaní, praxi a záujme o príslušnú pozíciu. Formuláre, ktoré sa rozhodnete vyplniť, budú obsahovať označenie povinných alebo dobrovoľných informácií.

Ako používame osobné informácie

Spoločnosť Leadec s.r.o. používa osobné údaje na nasledujúce účely:

  • pre vedenie mzdovej agendy, daňovej a odvodovej agendy
  • umožnenie komunikácie zo strany spoločnosti Leadec s.r.o.
  • na špecifické účely popísané v súhlase, o ktorý ste boli požiadaný Vami doručené osobne údaje, ktoré nebudú obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov, budú hneď skartované alebo vymazané.

Sprístupnenie osobných informácií

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia môžeme zdieľať s materskou spoločnosťou Leadec Holding BV & Co. KG za účelom centrálnej evidencie zamestnancov holdingu.

Vaše osobné informácie budeme zdieľať len s tými obchodnými partnermi, ktorí súhlasia so spracovaním a ochranou vašich osobných informácií v súlade s našimi pokynmi a s ich používaním výlučne na účely stanovené našou spoločnosťou. Vaše osobné informácie môžeme tiež sprístupniť v súvislosti s trestným konaním, prevenciou podvodov alebo iným právnym konaním; ak to požaduje zákon alebo predpisy; alebo ak spoločnosť Leadec s.r.o. nadobudne odôvodnené presvedčenie, že je to nevyhnutné na ochranu spoločnosti, jej zákazníkov alebo verejnosti. bS výnimkou vyššie uvedeného nebudeme bez vášho súhlasu sprístupňovať vaše osobné informácie tretím stranám.

Prístup, úprava a odstránenie vašich osobných informácií

Spoločnosť Leadec s.r.o. vám chce pomôcť udržiavať presnosť vašich osobných informácií. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa charakteru vašich osobných informácií, ktoré uchovávame, alebo ak si želáte odstrániť alebo opraviť vaše osobné informácie, ktoré uchovávame, alebo ak chcete uplatniť svoje právo na prístup a/alebo sa chcete sťažovať na spracovanie vašich osobných informácií, pošlite písomnú žiadosť na adresu info-slovakia@leadec-services.com  alebo na poštovú adresu spoločnosti uvedenú na konci tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ako zabezpečujeme vaše osobné informácie

Spoločnosť Leadec s.r.o. podniká všetky primerané opatrenia na ochranu vašich osobných informácií pred zneužitím, narušením a stratou, ako aj pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo sprístupnením. Používame na to nasledujúce metódy:

  • šifrovanie pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých informácií
  • obmedzenie fyzického prístupu do našich priestorov
  • obmedzenie prístupu k vašim informáciám, ktoré zhromažďujeme
  • dbáme na to, aby sme my a naši obchodní partneri používali náležité zabezpečovacie systémy na ochranu osobných informácií
  • tam, kde to vyžaduje zákon, skartovanie alebo anonymizovanie osobných informácií

Zhromažďovanie a používanie osobných informácií detí

Spoločnosť Leadec s.r.o. berie ochranu osobných údajov detí vážne. Osobné údaje detí sa zhromažďujú iba pre potreby uplatnenia daňového bonusu na dieťa. Vedome nezhromažďujeme osobné informácie od detí.

Naše web stránky na mnohých miestach používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané web prehliadačom na váš počítač. Cookies nám pomáhajú robiť našu ponuku viac užívateľskú, efektívnejšiu a bezpečnejšiu.

Analýzou týchto cookies zisťujeme ako používate naše web stránky. Cookies nám pomáhajú prispôsobiť naše web stránky potrebám návštevníkov. Cookies nám tiež dovoľujú vyhodnocovať efektívnosť špecifických doplnkov a umiestniť ich napr. v súvislosti od záujmov používateľa.

Väčšina cookies sú “session” cookies. Tieto cookies sú automaticky vymazané po vašej návšteve. Stále cookies sú automaticky vymazané z Vášho počítača po vypršaní doby uloženia (obvykle po šiestich mesiacoch) alebo si ich vymažete svojpomocne ešte pred ich vypršaním.

Väčšina web prehliadačov automaticky akceptuje cookies. Vy si ale môžete zmeniť nastavenie web prehliadača ak nechcete odosielať takéto informácie. Aj v takomto prípade budete môcť bez obmedzení používať ponuky našich web stránok (s výnimkou napr. nastavení).

Upozorňujeme, že zakázaním cookies môžete prísť o plnú funkcionalitu našich web stránok.

Uźívateľské profily/nástroje na sledovanie (tracking)

Informácie, zozbierané na našich web stránkach, sú ukladané pre účely marketingu a optimalizácie a používajú nástroje od etracker GmbH (www.etracker.com).

Používateľské profily môžu byť vytvorené pseudoanonymizáciou týchto dát. Nepoužívame žiadne ďaľšie sledovacie (tracking) nástroje. Pre sledovanie (tracking) používame cookies.

Cookies sú malé textové súbory ukladané web prehliadačom na váš počítač. Cookies nám umožňujú identifikovať Váš web prehliadač. Bez dodatočného súhlasu tieto dáta nebudú použité na ďaľšiu identifikáciu návštevníka a nebudú kombinované s osobnými údajmi ako nosič pseudoanonymizácie. Súhlas pre budúce zbieranie a ukladanie údajov si môžeme kedykoľvek vyžiadať.

Prepojenie na webové lokality a služby tretích strán

Berte na vedomie, že spoločnosť Leadec s.r.o. poskytuje prepojenia na iné webové lokality holdingu Leadec Holding BV & Co. KG, ktoré po kliknutí na ne môžu zhromažďovať vaše osobné informácie. Spracovanie informácií týmito webovými lokalitami nie je pokryté týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme z času na čas aktualizovať. Ak vykonáme zmeny tohoto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo urobíme akékoľvek dôležité zmeny v spôsobe používania osobných informácií, tieto zmeny budú reflektované v revízii tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a v revízii dátumu účinnosti tohto vyhlásenia uvedeného na konci tejto časti. Odporúčame vám pravidelne sledovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako používame a chránime vaše osobné informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v júli 2018.

Kontaktujte nás

Ak by ste nás chceli kontaktovať z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa našich zásad ochrany osobných údajov, napíšte nám na adresu spoločnosti:

Leadec s.r.o.
Drobného 27
841 02 Bratislava

alebo na email info-slovakia@leadec-services.com